پایان نامه امکان سنجی اقلیمی کشت زعفران در بیله سوار مغان

سپتامبر 7, 2015

محدودیت ها و مرزهای تولید محصولات کشاورزی وابسته به شرایط اقلیمی است و آب و هوا یکی از مهمترین عوامل موثر در فعالیتهای انسان به ویژه در بخش کشاورزی است. تحقیق حاضر به منظور امکان سنجی اقلیمی بیله سوار مغان با نیازهای آب و هوایی گیاه زعفران وارزیابی کمی عناصر آب و هوایی منطقه صورت گرفته است. عناصر آب و هوایی موجود ایستگاه مورد مطالعه در دوره آماری ۲۰۰۹تا۱۹۸۴ تحلیل و بررسی گردید. از نرم افزار cropwat جهت محاسبه ی مقادیر تبخیر و تعرق پتانسیل و نیاز آبی گیاه زعفران استفاده شده است. به کمک نرم افزار spss ضریب همبستگی بین داده های اقلیمی بیله سوارمغان و قائن تعیین شده است. پس از بررسی داده های آب و هوایی ایستگاه مورد مطالعه و مقایسه آن با شرایط آب و هوایی مورد نیاز گیاه زعفران مشخص گردید، که امکان کشت این گیاه در منطقه وجود دارد. رژیم بارشی بیله سوارمغان بادوره رشد گیاه زعفران سازگاری داشته و مقدار بارندگی منطقه نیز بانیازهای آبی گیاه تناسب دارد دما های حداقل و حداکثر ودوره های یخبندان در مرحله گل دهی و مراحل رشد گیاه زعفران عامل باز دارنده محسوب نمی گردد. در نهایت تقویم زراعی مناسب که حاصل بررسی ها و تحلیل این پژوهش می باشد جهت توسعه کشت زعفران در منطقه تو صیه گردید.

شرایط خاص کشت گیاه زعفران از جمله تحمل به طیف وسیعی ار تنش های محیطی، ایجاداشتغال و ارز آوری باعث شده است که کشت آن در بسیاری از مناطق کشور مورد توجه قرار گیرد و این توجه منجر به کشت هایی آزمایشی توسط کشاورزان شده است .

در این پژوهش امکان سنجی کشت زعفران در منطقه بیله سوار مورد بررسی می گیرد. لذا هدف اصلی این پژوهش در راستای بررسی توان های اقلیمی بیله سوار به منظور بررسی تطابق شرایط اقلیمی برای تعیین امکان سنجی کشت گیاه زعفران می باشد. مطالعه آگروکلیمایی گیاه زعفران تاکنون در منطقه بیله سوار مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفته است. لذا انجام یک تحقیق کامل و جامع از دیدگاه اگروکلیمایی ضروری به نظر می رسد. از اینرو با توجه به اهمیت تولید زعفران و تقاضای روز افزون آن برای مصارف گوناگون یافتن مکان های جدیدی که برای کشت محصول مناسب باشد ضروری می نماید. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند راه کاری اساسی برای توسعه کشاورزی، استفاده بهینه از اراضی متناسب با شرایط اقلیمی را فراهم کند. در نتیجه شناسایی عوامل سازنده محیطی مناطق و نقش آنها در ارتباط با گیاه زعفران می تواند ما را در برداشتن موانع موجود بر سر راه این محصول ارزشمند و برنامه ریزی صحیح کشت آن میسر سازد.

فهرست مطالب

تقدیم
تقدیر تشکر
پیشگفتار
فهرست مطالب
فهرست جدول ها
فهرست نمودارها
فهرست نقشه ها
مقدمه
فصل اول: کلیات تحقیق
بیان مسئله اهمیت ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیه ها
پیشینه پژوهش
روش کار
فصل دوم: ویژگیهای جغرافیایی منطقه
ویژگیهای جغرافیایی منطقه
موقعیت و محدوده جغرافیایی
توپوگرافی
نواحی نسبتاً مرتفع
نواحی دشتی
زمین شناسی
کلیات زمین شناسی
خاک شناسی
پوشش گیاهی
جنگل و مراتع
منابع آب منطقه
آبهای سطحی
آبهای زیرزمینی
فصل سوم: ویژگی های اقلیمی شهرستان بیله سوار
عوامل موثر بر آب و هوای منطقه
عوامل محلی
عرض جغرافیایی
توپوگرافی
وزش بادها
عوامل بیرونی
توده هوای سیبریایی
توده هوای اطلس شمالی
توده هوای مدیترانه
عناصر اقلیمی منطقه مورد مطالعه
رژیم بارشی منطقه
ساعات آفتابی
رژیم دمای ایستگاه سینوپتیک پارس آباد
روزهای یخبندان
بارندگی
رطوبت نسبی
ضریب رطوبت ایوانف
طبقه بندی اقلیمی منطقه
طبقه بندی دومارتن
طبقه بندی اقلیمی آمبرژه
روش سلیانینوف
روش کوپن
منحنی های آمبروترمیک
تعیین نهایی نوع اقلیم حوضه
فصل چهارم: محصولات کشاورزی عمده منطقه مورد؛زعفرانی
مقدمه
مصارف خانگی
تاریخچه زعفران
گیاهشناسی
تقسیم بندی انواع زعفران
توصیه های قبل از کاشت زعفران
نقش عوامل محیطی و اقلیمی در رشد زعفران
عرض جغرافیایی و ارتفاع
دما
بارش
نور و درجه روز
خاک
گونه زعفران موجود در ایران
زعفران آلمه
زعفران سفید
زعفران بنقش
زعفران خزر
زعفران زیبا
زعفران جو قاسم
زعفران زاگرسی
زعفران گیلان
زعفران کوهستانی الاتاویکوس
زعفران سفید کرل کوی ای
زعفران خوراکی
دوره های خواب و بیداری
اول دوره بیداری گیاه زعفران
مرحله شدن رشد
مرحله توقف رشد
دوم دوره خواب گیاه زعفران
مرحله خواب حقیقی
مرحله خواب ظاهری
فصل پنجم: یافته های تحقیق
مقدمه
بارش
میانگین دما
یخبندان
فصل ششم: (نتیجه گیری) آزمون فرضیات و پیشنهادات
نتیجه گیری
آزمون فرضیات
محدودیت
پیشنهادات
منابع و مآخذ
فهرست نمودارها:
نمودار (۳-۱ ): گلباد سالانه ایستگاه سینوپتیک بیله سوار
نمودار (۳-۲): رژیم دمائی ایستگاه پارس آباد
نمودار۳-۳ تعداد روزهای یخبندان ایستگاه پارس آباد وبیله سوار(۸۴-۱۳۶۰)
نمودار۳-۴ توزیع بارندگی ماهانه ایستگاه پارس آباد وبیله سوار
نمودار۳-۵ توزیع بارندگی فصلی ایستگاه پارس آباد وبیله سوار
نمودار۳-۶ میانگین ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه پارس آباد و بیله سوار
نمودار (۳-۷) اقلیم نمای آمبرژه و موقعیت ایستگاه بیله سوار
نمودار (۳-۸) آمبروترمیک ایستگاه بیله سوار
فهرست نقشه ها:
نقشه (۲-۱) موقعیت جغرافیایی شهرستان بیله سوار
نقشه (۲-۲) توپوگرافی شهرستان بیله سوار
نقشه (۲-۳) سه بعدی شهرستان بیله سوار
نقشه (۲-۴ ) طبقات ارتفاعی محدوده مورد مطالعه
نقشه ( ۲-۵) نقشه پوشش گیاهی شهرستان بیله سوار
نقشه ( ۲-۶) عکس هوایی شهرستان بیله سوار

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۹۷
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.