پایان نامه بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و کارایی و اثربخشی سازمان

سپتامبر 4, 2015

این تحقیق با هدف بررسی وضعیت بودجه ریزی عملیاتی در اداره آموزش و پرورش و رابطه آن با عملکرد و کارایی اداره انجام گرفته است. این تحقیق به روش پیمایش با جامعه آماری و نمونه آماری ۲۱ نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش انجام گرفته است.
در این تحقیق بودجه ریزی عملیاتی عبارت است از یک برنامه سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد. بودجه ریزی عملیاتی در بخش های دولتی، نیازمند تعیین دقیق بهای تمام شده خدمات ارائه شده توسط دستگاههای اجرایی دولتی اعم از وزارت خانه ها، سازمان ها، ادارات و شرکت های دولتی است. بودجه ریزی عملیاتی با ارائه اطلاعات بهتر درباره نتایج هر برنامه و مجموعه برنامه هایی که برای نیل به اهداف مشترکی به کار می روند، توانایی تصمیم گیران را در ارزیابی درخواست های بودجه ای دستگاههای اجرایی افزایش می دهد.
داده های تحقیق به وسیله پرسشنامه جمع آوری و به وسیله نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج توصیفی این تحقیق نشان داد که فرایند بودجه ریزی عملیاتی در اداره آموزش و پرورش در سطح متوسط به بالا قرار داشته است. همچنین نتیجه آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و عملکرد اداره (r=0.658) نشان از آن داشت که از لحاظ آماری با اطمینان ۹۵/۰ درصد و سطح خطای کمتر از ۰۵/۰ درصد رابطه آماری معنی داری بین بودجه ریزی عملیاتی و عملکرد اداره آموزش و پرورش وجود دارد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت موضوع
مبانی نظری تحقیق
مقدمه
بودجه جامع
مراحل تهیه بودجه
فرق بودجه برنامه ای و عملیاتی
هزینه یابی محصول
هزینه یابی بر مبنای فعالیت
مدیریت بر مبنای فعالیت
بودجه بندی بر مبنای فعالیت
فرآیند مدل بودجه بندی بر مبنای فعالیت
روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در تعیین بودجه (عناصر هزینه یابی بر مبنای فعالیت)
طبقه بندی هزینه ها
متدولوژی هزینه یابی بر مبنای فعالیت
مراحل تهیه و تنظیم بودجه
تدوین فرایند بودجه ریزی عملیاتی
الزامات بودجه ریزی عملیاتی
سیر تکوین بودجه
۱- بودجه به عنوان ابزار کنترل
۲- بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی
۳- بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی
۴- بودجه به عنوان ابزار راهبردی (استراتژیک)
تعریف و ماهیت بودجه ریزی عملیاتی
مزایای بودجه ریزی عملیاتی
الزامات بودجه ریزی عملیاتی
فرضیه تحقیق
هدف پژوهش
قلمرو پژوهش
تعریف نظری و عملیاتی
الف) متغیر وابسته: کارایی و اثربخشی سازمان
ب) متغیر مستقل: بودجه ریزی عملیاتی
مدل تحقیق
فصل دوم: قلمرو و پیشینه تحقیق
معرفی اجمالی اداره آموزش و پرورش (قلمرو مکانی تحقیق)
پیشینه تجربی تحقیق
تجربه برخی کشورها در بودجه ریزی عملیاتی
۱- تجربه ایالات متحده آمریکا
۲- تجربه هلند
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری و حجم آن
روش گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده ها
اعتبار و پایایی پرسشنامه
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
توصیف آماری سوالات پرسشنامه
خصوصیات فردی جمعیت نمونه
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب جنسیت
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب تحصیلات
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به سوالات
آمار استنباطی
آزمون فرضیه تحقیق
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات و راهکارها
فهرست منابع

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۷۵
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.