پایان نامه طراحی اقلیمی معماری مجتمع های آموزشی با استفاده از مدل AHP

سپتامبر 7, 2015

برای شناسایی تیپ اقلیمی مشکین شهر، داده های آماری ایستگاه سینوپتیک مشکین شهر تهیه و مورد استفاده قرار می گیرد. این داده ها شامل متوسط ماهانه: باد، دما، رطوبت و بارش می باشد.امروزه انجام محاسبات اقلیمی بدون استفاده از کامپیوتر و نرم افزارهای مو جود از یک طرف بسیار مشکل بوده و از طر ف دیگر از دقت کمتری برخو دار است. در این تحقیق برای تهیه نمودارهای مختلف و تجزیه و تحلیل های آماری از نرم افزار ExcelوروشAHP استفاده شده است. وهمچنین اسناد مربوطه مانند عکس های هوایی، نقشه های توپوگرافی، نقشه های زمین شناسی، اطلاعات موجود در ارگان های مربوطه و نقشه های GIS، توسط نرم افزار Arcmap ترسیم شدند. با در نظر گرفتن چهار فاکتور اقلیمی (تابش خورشید ، باد، رطوبت نسبی و دما) و تعیین وزنهای مناسب برای هر یک از آنها با بهره گیری از روش AHP جهت گیری بنا بیشترین امتیاز نهایی را کسب کرده اند و زاویه وعمق سایبان و قرارگیری پنجره ها به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. از عناصر اقلیمی ذکر شده وزش باد ، تابش خورشیدی شاخصهایی هستند که نقش اساسی تری در مکان یابی فضاهای آموزشی دارندو به عنوان معیارهای مهم شرایط اقلیمی مؤثر در مکان یابی فضاهای آموزشی مورد استفاده قرار خواهندگرفت. اکثر مدارس مشگین شهر با توجه به جهت گیریها شرقی-غربی میباشدودر فصلهای سرد بیشترین انرژی گرمایی را دریافت می کنندو همچنین وسعت زیاد حیاط مدرسه هامانع از سایه افکنی سا ختمان ها بلند در اطراف مدارس می گردد. شکل ساختمان جدیدمراکزآموزشی مشگین شهرمی تواند تاثیر زیادی در هماهنگ ساختن اقلیم و نیز در تعدیل انتقال شرایط بحرانی هوای خارج به داخل ساختمان داشته باشد. برای پی بردن به نقشی که شرایط گرمایی هر منطقه(دمای هوا و شدت تابش آفتاب) در شکل دادن به ساختمانهای آن منطقه دارد.ولی ساختمانهای قدیمی که عموما پنجره هایی کوچک داشته و به همین دلیل نفوذ آفتاب به داخل آنها قابل چشم پوشی است.

فهرست مطالب

تقدیم
تقدیر تشکر
پیشگفتار
فهرست مطالب
فهرست جدول ها
فهرست نمودارها
فهرست نقشه ها
مقدمه
فصل اول: کلیات تحقیق
بیان مسئله اهمیت ضرورت تحقیق
اهداف پژوهش
پرسش اصلی پژوهش
فرضیه ها
پیشینه پژوهش
فصل دوم: ویژگیهای جغرافیایی منطقه
موقعیت جغرافیایی منطقه
ژئومورفولوژی محدوده مطالعاتی
توپوگرافی
فصل سوم: ویژگیهای اقلیمی منطقه
عوامل موثر بر آب و هوای منطقه
عوامل محلی
عرض جغرافیایی
باد
تقسیم بندی گلبادهای فصلی
عوامل بیرونی
توده هوای سیبریایی
توده هوای اطلس شمالی
توده هوای مدیترانه
عناصر اقلیمی منطقه مورد مطالعه
رژیم بارشی منطقه
ساعات آفتابی
رژیم دمای ایستگاه سینوپتیک مشگین شهر
روزهای یخبندان
بارندگی
رطوبت نسبی
ضریب رطوبتی ایوانف
طبقه بندی اقلیمی منطقه
طبقه بندی دومارتن
طبقه بندی اقلیمی آمبرژه
روش سلیانینوف
روش کوپن
منحنی های آمبروترمیک
تعیین نهایی نوع اقلیم حوضه
فصل چهارم: مواد روش
روش تحقیق
مدل تحلیل سلسله مراتبی
ساختن سلسله مراتبی
عوامل اقلیمی
تعیین ضریب اهمیت معیارها
تعیین ضریب اهمیت گزینه ها
تعیین امتیاز نهایی گزینه ها
فصل پنجم: یافته های تحقیق
مقایسه بافت سنتی با بافت جدید مراکز آموزشی
مکان یابی فضاهای آموزشی با توجه به چهره طبیعی
مکان یابی فضاهای آموزشی با توجه به عوامل اقلیمی
مکان یابی گزینش زمین جهت فضایی آموزشی مشگین شهر
اثرات تابش خورشید بر جهت استقرار ساختمانهای آموزشی
اثرات رطوبت هوا بر منطقه آسایش
اثرات باد بر منطقه ی آسایش
فصل ششم: (نتیجه‌گیری) آزمون فرضیات و پیشنهادات
نتیجه گیری
آزمون فرضیات
پیشنهادات
منابع و مآخذ
فهرست جداول
جدول (۳-۱) مشخصات ایستگاه های منتخب هواشناسی در محدوده و پیرامون حوضه
جدول (۳-۲) مجموع ماهانه و سالانه ساعت آفتاب منطقه مورد مطالعه
جدول (۳-۳) رژیم دمائی ایستگاه مشکین شهر در دوره آماری
جدول (۳-۴) آمار روزهای یخبندان ایستگاه مورد مطالعه دردوره آماری
جدول (۳-۵) توزیع بارندگی ماهانه ایستگاههای مورد مطالعه
جدول (۳-۶) توزیع بارندگی سالانه
جدول (۳-۷) توزیع بارندگی فصلی ایستگاه مورد مطالعه
جدول (۳-۸) میانگین ماهانه و سالیانه رطوبت نسبی در ایستگاههای مورد مطالعه
جدول ۳-۹ طبقه بندی اقلیمی ایوانف
جدول ۳ – ۱۰ تعیین نوع اقلیم مناطق با روش دمارتن
جدول ۳- ۱۱ ضرایب ۲Q آمبرژه برای ایستگاه حوضه
جدول ۳- ۱۲ آستانه طبقه بندی اقلیم بر اساس روش سلیانینوف
جدول ۳-۱۳ سیستم طبقه بندی اقلیمی بر اساس روش ساده شده کوپن
جدول (۴-۱) مقیاس مقایسه زوجی
جدول ۴-۲ ماتریس اولیه سلسله مراتبی
جدول ۴-۳ مقیاس ۹کمیتی ساعتی برای مقایسه دو دوئی گزینه ها
جدول ۴-۴ تعیین امتیازات نهایی گزینه ها
فهرست نمودارها
نمودار (۳-۱) رژیم دمائی ایستگاه مشگین شهر
نمودار۳-۲ تعداد روزهای یخبندان ایستگاه مشگین شهر
نمودار ۳-۳ توزیع بارندگی ماهانه ایستگاه مشگین شهر
نمودار۳-۴ توزیع بارندگی فصلی ایستگاه مشگین شهر
نمودار۳-۵ میانگین ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه مشگین شهر
نمودار ۳-۶ اقلیم نمای آمبرژه و موقعیت ایستگاه مشگین شهر
نمودار ۳-۷ آمبروترمیک ایستگاه مشگین شهر
نمودار ۴-۱ فرایند تحلیل سلسله مراتبی- ساختن سلسله مراتب اولیه
نمودار ۴-۲ ضریب اهمیت معیارها و گزینه ها در ساختار سلسله مراتبی
فهرست نقشه ها
نقشه (۲-۱) موقعیت جغرافیایشهر مشگین شهر
نقشه (۲-۴ ) توپوگرافی مشگین شهر
نقشه (۵-۱) فضایی آموزش درسطح شهرمشکین
نقشه ( ۴-۲) منطقه بندی مدارس در مشکین شهر

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۸۲
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.