پایان نامه مطالعه هیدروکلیماتولوژی حوضه آبریز رودخانه آلازارچای و بررسی عوامل سیل خیزی آن

سپتامبر 6, 2015

در این تحقیق حوضه آبریز آلازارچای به عنوان یکی از زیر شاخه های رودخانه بلغارچای مورد بررسی قرار گرفت. کلیه مباحث زمین شناسی، مورفومتری، هیدرولوژی و آب و هواشناسی برای حوضه صورت گرفته است.
جهت انجام کار از داده های یک ایستگاه سنوپتیکی ویک ایستگاه باران سنجی و داده های یک ایستگاه هیدرومتری استفاده شده است. تهیه نقشه های مورد نیاز با استفاده از نرم افزار Arc View و GIS صورت گرفته است.
در این تحقیق، داده های اقلیم شناسی، هیدرومتری، خصوصیات فیزیکی و هیدرولوژیکی برای حوضه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مشخص شده است که عوامل مذکور روابط پیچیده ای با یکدیگر دارند و مهمترین عامل موثر بر رفتار رودخانه عوامل اقلیمی بخصوص مقادیر و نوع بارندگی بوده است.
در طول تحقیق به بررسی و پیش بینی سیل و حداکثر بارشهای ۲۴ ساعته از روش توزیع گامبل و اشنایدر استفاده شده است و در روش SCS زمان تمرکز حوضه ۴/۱۳ tc بوده است . با محاسبه در مبحث هیدرولوژی تغییرات جریان نوع رژیم رودخانه برفی – بارانی تعیین گردید.
در این تحقیق، پتانسیل های حوضه از نظر اقلیمی و تامین آب، شناسایی و مشخص گردید. که می توان با مدیریت و برنا مه ریزیهای سنجیده بهره برداری بیشتری نمود.

فهرست مطالب

فصل اول
موقعیت جغرافیایی منطقه مورد تحقیق
تعریف و تحدید موضوع
بیان مسئله تحقیق
پیشینه تحقیق
اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات و فرضیات تحقیق
فصل دوم
تکامل ساختمانی آذربایجان
تحول تکتونیکی حوضه مغان
ژئومورفولوژی ساختمانی حوضه آلازارچای
زمین شناسی حوضه رسوبی مغان (گرمی)
نهشته های کواترنر
نهشته های الیگوسن
فصل سوم
مقدمه
عوامل موثر بر آب و هوای منطقه
عوامل بیرونی
فرابار سیبری
توده هوای مدیترانه ای
عوامل محلی
عرض جغرافیایی
توپوگرافی
بررسی مشخصات عناصر اقلیمی حوضه
شرایط حرارتی حوضه
میانگین حداکثر و حداقل دما
بارش
پراکندگی و رژیم بارندگی
میانگین بارش متحرک ۳ و ۵ ساله
آزمون دنباله ها
بررسی بارندگی روزانه
باد
رطوبت نسبی
تبخیر و تعرق
طبقه بندی اقلیمی حوضه
تعیین اقلیم منطقه به روش آمبرژه
اقلیم منطقه به روش دومارتن
تعیین اقلیم منطقه به روش کوپن
منحنی های آمبروترمیک
تعیین نهایی نوع اقلیم حوضه
فصل چهارم: خصوصیات هیدرولوزی و فیزیوگرافی حوضه
مقدمه
ژئومورفومتری حوضه
مساحت حوضه
محیط حوضه
طول آبراهه اصلی
نسبت انشعاب
شبکه رودخانه های حوضه
شکل حوضه
ضریب شکل یا ضریب فرم حوضه
ضریب فشردگی
نسبت دایره ای حوضه
ضریب کشیدگی
شکل هندسی حوضه
مستطیل معادل
مثلث معادل
دایره معادل
شیب آبراهه اصلی
شیب متوسط حوضه
شکل شبکه زهکشی
رده بندی آبراهه ها
ارتفاع حوضه
نیمرخ طولی و شیب آبراهه اصلی
جهت حوضه
زمان تمرکز
تحلیل هیدرولوژی کمی حوضه
بررسی رواناب حوضه
آمار هیدرومتری رودخانه آلازارچای و رواناب سالانه
سیر فصلی رواناب
ویژگیهای آبهای زیرزمینی حوضه و نحوه بهره برداری از آنها
فصل پنجم: خاک و پوشش گیاهی حوضه
خاک شناسی حوضه مورد مطالعه
خاک حوضه
تاثیر عوامل انسانی در فرسایش خاک درحوضه
بهره برداری بی رویه از مراتع حوضه
کشت دیم در اراضی شیب دار
کشت آبی
احداث راه
پوشش گیاهی حوضه مورد مطالعه
تحلیل اجمالی جغرافیای گیاهی
فصل ششم: سیلابها و تمهیدات مدیریتی
مقدمه
قابلیت سیلابی آبراهه ها
محاسبه هیدروگراف واحد دو ساعته حوضه به روش اشنایدر
تعیین مناطق مهم سیلابی
خسارات سیل در مناطق مسکونی حوضه
خسارات سیل در آبراهه های فرعی
مدیریت سیلاب و کاهش خسارات
روشهای جلوگیری از خسارات سیل
مسایل مدیریت مجرا و بستر
فصل هفتم:بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
منابع و ماخذ
چکیده
فهرست جداول
جدول شماره (۱-۱) مشخصات زیر حوضه های رودخانه آلازارچای
جدول شماره (۳-۱) مشخصات ایستگاههای منتخب هواشناسی در محدوده و پیرامون حوضه
جدول شماره (۳-۲) میزان دمای هوا در ایستگاه گرمی
جدول شماره ( ۳-۳) میانگین بارندگی ماهانه ایستگاههای منتخب
جدول شماره (۳-۴) بارش فصلی و درصدآن در ایستگاههای حوضه
جدول شماره (۳-۵) حداکثر بارندگی ۲۴ ساعته ایستگاه و گرمی
جدول شماره (۳-۶) میانگین درصد رطوبت نسبی در ایستگاه گرمی
جدول شماره (۳-۷) میانگین بارش و PET ماهانه
جدول شماره (۳-۸) ضرایب Q2 برای ایستگاههای حوضه
جدول شماره (۳-۹) ضرایبI برای ایستگاه حوضه
جدول شماره ( ۴-۱) مشخصات هیپسومتری حوضه آلازارچای
جدول شماره (۴-۲) مشخصات آلتی متری حوضه آلازارچای
جدول شماره ( ۴-۳) پروفیل طولی رودخانه آلازارچای
جدول شماره (۴-۴) میانگین حجم جریان ماهانه حوضه آلازارچای
جدول شماره (۵-۱) فهرست مهمترین گونه های گیاهی حوضه آلازارچای
فهرست نقشه ها
نقشه شماره (۱-۱) موقعیت عمومی حوضه آلازارچای در ایران
نقشه شماره (۱-۲) موقعیت عمومی حوضه آلازارچای در استان اردبیل
نقشه شماره (۱-۳) زیر حوضه های آلازارچای
نقشه شماره (۲-۱) زمین شناسی حوضه آبریز آلازارچای
نقشه شماره (۳-۱) توزیع دمای حوضه آبریز آلازارچای
نقشه شماره (۳-۲) توزیع بارش حوضه آبریز آلازارچای
نقشه شماره (۴-۱) طول آبراهه اصلی آلازارچای
نقشه شماره(۴-۲) نقشه توپوگرافی حوضه آلازارچای
نقشه شماره (۴-۳) شبکه هیدروگرافی حوضه آلازارچای
نقشه شماره (۴-۴) درجه بندی شبکه رودخانه های حوضه آبریز آلازارچای
نقشه شماره (۴-۵) نقشه توپوگرافی حوضه آبریز آلازارچای
نقشه شماره (۴-۶) نمای سه بعدی حوضه آبریز آلازارچای
نقشه شماره (۴-۷) نقسه هیپسومتری حوضه آبریز آلازارچای
نقشه شماره (۴-۸) نقشه شیب حوضه آلازارچای
نقشه شماره (۵-۱) نقشه خاک شناسی حوضه آبریز آلازارچای
نقشه شماره (۵-۲) نقشه پوشش گیاهی حوضه آبریز آلازارچای
فهرست نمودار
نمودار شماره (۳-۱) تغییرات میزان دماها در ایستگاه گرمی
نمودار شماره (۳-۲) میانگین بارش ماهانه ایستگاه گرمی
نمودار شماره (۳-۳ ) میانگین بارش ماهانه ایستگاه زهرا
نمودار شماره (۳-۴) درصد بارش فصلی
نمودار شماره (۳-۵) میانگین بارش متحرک ۳ و ۵ ساله ایستگاه گرمی
نمودار شماره (۳-۶) میانگین بارش متحرک ۳ و ۵ ساله ایستگاه زهرا
نمودار شماره (۳-۷) آزمون دنباله ایستگاه زهرا
نمودار شماره (۳-۸) گلباد سالانه ایستگاه گرمی
نمودار شماره (۳-۹) درصد رطوبت نسبی در ایستگاه گرمی
نمودار شماره (۳-۱۰) تورنث وایت حوضه آلازارچای
نمودار شماره (۳-۱۱) اقلیم نمای آمبرژه و موقعیت ایستگاههای حوضه
نمودار شماره (۳-۱۲) منحی آمبروترمیک ایستگاه گرمی
نمودار شماره (۴-۱) منحنی هیپسومتری حوضه آلازارچای
نمودار شماره (۴-۲) نمودار آلتی متری حوضه آلازارچای
نمودار شماره (۴-۳) پروفیل طولی رودخانه آلازارچای
نمودار شماره (۴-۴) میانگین حجم جریان ماهانه رواناب MCM در رودخانه آلازار چای
نمودار شماره (۴-۵) درصد توزیع فصلی جریان آب در حوضه آلازارچای

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۷۲
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.