پایان نامه مطالعه هیدروکلیمای حوضه آبریز رودخانه گرمی چای به منظور کنترل سیلاب

سپتامبر 7, 2015

حوضه آبریز رودخانه گرمی چای یکی از زیرحوضه های آبریز رودخانه بلغارچای در استان اردبیل بوده که در دامنه شمالی کوه های تالش قرار گرفته است. این حوضه از شمال به بلغارچای، از جنوب به ارتفاعات تالش، از شرق به حوضه آبریز رودخانه آلازار چای و از غرب به حوضه آبریز ساری قمیش چای محدود بوده وخود دارای هشت زیرحوضه می باشد. حوضه آبریز رودخانه گرمی چای در این مطالعه از نظر هیدروکلیمایی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، از داده های سه ایستگاه هواشناسی سینوپتیک، دو ایستگاه اقلیم شناسی ویک ایستگاه تبخیر سنجی در خصوص مطالعه اقلیم استفاده شده است. بالاترین دما در قسمتهای شمال حوضه و بیشترین بارش ها در جنوب حوضه اتفاق می افتد. فصل بهار پربارانترین فصل سال بوده واغلب ریزش های جوی به صورت رگباری می باشد. از سیستم اطلاعات جغرافیایی برای تعیین محدوده حوضه، محاسبه مساحت و محیط حوضه و هر یک از زیرحوضه ها، تهیه نقشه های طبقات ارتفاعی، شیب زمین، رده بندی آبراهه ها، تیپ خاک، زمین شناسی وداده های هواشناسی جهت تهیه نقشه همدماو همباران استفاده گردیده است. شکل حوضه کشیده بوده وبراساس روشSCS،زمان تمرکز برای حوضه ۸۴/۱۸ساعت می باشد که نشان می دهدوضعیت سیل خیزی درمنطقه ازشدت چندانی برخوردار نیست.طبق داده های ایستگاه هیدرومتری گرمی که درداخل محدوده حوضه مورد مطالعه قراردارد. ماه فروردین پرآبترین ماه سال می باشدکه ناشی از ذوب یخ وبرفهای زمستانی یورش توده هوایی سیبری ومدیترانه ای به شمال غرب کشور و منطقه می باشد.

فهرست مطالب

تقدیم
تقدیر تشکر
پیشگفتار
فهرست مطالب
فهرست جدول ها
فهرست نمودارها
فهرست نقشه ها
مقدمه
فصل اول: کلیات
بیان مسئله و اهمیت مو ضوع
پیشنیه تحقیق
منابع خارجی
منابع داخلی
اهداف تحقیق
سوالات و فرضیه های تحقیق
روش کار و مراحل پژوهش
فصل دوم: موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای طبیعی حوضه
موقعیت جغرافیایی حوضه
زمین شناسی منطقه
حوضه رسوبی منطقه مغان
تکامل ساختمان زمین شناسی منطقه گرمی
نهشته هایکواترنر حوضه
لیتولوژی حوضه
ماسه سنگ ها
سنگ های سیلت استون
شیل
کنگلومرا ( سنگ جوش)
حرکات توده ای
پدیده لغزش یا زمین لغزه حوضه
پدیده ریزش در حوضه مورد مطالعه
ژئومورفولوژی حوضه
چین ها
گسل های حوضه
درزه یا شکاف
منابع آب حوضه
آب های جاری
آب های زیرزمینی حوضه
نوع خاک های حوضه
خاک رسی
خاک های سیلیتی
خاک های ماسه ای
تاثیر عوامل انسانی در فرسایش خاک در حوضه
بهر برداری بی رویه از مراتع حوضه
کشت دیم در اراضی شیب دار
کشت آبی
پوشش گیاهی حوضه
فصل سوم: ویژگی های اقلیمی حوضه
مقدمه
عوامل مؤثر بر آب و هوای منطقه
عوامل بیرونی
توده هوای سیبری
توده هوای مدیترانه
عوامل محلی
عرض جغرافیایی
توپوگرافی
باد
بررسی مشخصات عناصر اقلیمی حوضه
شرایط حرارتی حوضه
میانگین حداکثر و حداقل دما
شیب (گرادیان) تغییرات دما
بارش
پراکندگی و رژیم بارندگی
گرادیان بارندگی در منطقه
میانگین بارش متحرک ۳ و۵ ساله
آزمون دنباله ها
بررسی بارندگی روزانه
یخبندان
رطوبت نسبی
تبخیر و تعرق
محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل
محاسبه تبخیر تعرق واقعی
طبقه بندی اقلیمی حوضه
تعیین اقلیم منطقه به روش آمبرژه
اقلیم منطقه به روش دمارتن
تعیین اقلیم منطقه به روش کوپن
منحنی های آمبروترمیک
تعیین نهایی نوع اقلیم حوضه
فصل چهارم: خصوصیات فیزیکی ومورفومتری حوضه
ژئومورفومتری حوضه
مساحت حوضه
محیط حوضه
طول آبراهه اصلی
شبکه رودخانه ای حوضه
نسبت انشعاب حوضه
شکل شبکه زهکشی حوضه
رده بندی آبراهه ها
خصوصیات فیزیکی حوضه ها
شکل حوضه
ضریب شکل یا ضریب فرم حوضه
ضریب فشردگی
نسبت گردی حوضه
ضریب کشیدگی یا نسبت طول
شکل هندسی حوضه
مستطیل معادل
مثلث معادل
دایره معادل
شیب آبراهه اصلی
شیب متوسط حوضه
ارتفاع حوضه
پروفیل طولی رودخانه
جهت حوضه
زمان تمرکز
فصل پنجم: هیدرو لوژی حوضه
عوامل تاثیر گذار بر هیدرولوژی حوضه
تحلیل هیدرولوژی کمی حوضه
شبکه ایستگاه های هیدرومتری حوضه
بررسی رواناب حوضه
آمار هیدرومتری رودخانه گرمی چای
جریان فصلی رواناب رود خانه
بررسی دبی حداکثر سیلاب
هیدروگراف
محاسبه هیدروگراف واحد دو ساعته حوضه به روش اشنایدر
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات
بحث و نتیجه گیری
آزمون فرضیات
پیشنهادات
فهرست نقشه ها
نقشه (۲-۱) موقعیت جغرافیایی حوضه آبخیز گرمی چای
نقشه (۲-۲) زیر حوضه های حوضه آبخیز گرمی چای
نقشه (۲-۳) زمین شناسی حوضه آبخیز گرمی چای
نقشه (۲-۴) خاک شناسی حوضه آبخیز گرمی چای
نقشه (۲-۵) پوشش گیاهی حوضه آبخیز گرمی چای
نقشه (۳-۱) توزیع دما در حو ضه آبریز گرمی چای
نقشه (۳-۲) توزیع بارش در حو ضه آبریز گرمی چای
نقشه (۴-۱) طول آبراهه اصلی حوضه گرمی چای
نقشه (۴-۲) شبکه هیدروگرافی آبخیز حوضه گرمی چای
نقشه (۴-۳) درجه بندی شبکه رودخانه های حوضه آبریز گرمی چای
نقشه (۴-۴) هیپسومتری حوضه آبریز گرمی چای
نقشه (۴-۵) توپوگرافی حوضه آبریز گرمی چای
نقشه (۴-۶) سه بعدی حوضه آبریز گرمی چای
نقشه (۴-۶) جهت شیب حوضه آبریز رودخانه گرمی چای
فهرست جداول
جدول (۲-۱) مشخصات زیر حوضه های رودخانه گرمی چای
جدول (۲-۲) مشخصات چین های موجود در حوضه آبخیز گرمی چای
جدول (۲-۳) مشخصا ت گسل های موجود در حوضه آبخیز گرمی چای
جدول (۳-۱) مشخصات ایستگاه های منتخب هواشناسی در محدوده و پیرامون حوضه
جدول (۳-۲) میانگین دمای ماهانه و سالانه ایستگاه ها
جدول (۳-۳) میانگین حداکثر دمای ماهانه و سالانه ایستگاه ها
جدول (۳-۴) میانگین حداقل دمای ماهانه وسالانه ایستگاه ها
جدول (۳-۵) حداکثر مطلق دمای ماهانه ایستگاه ها
جدول (۳-۶) حداقل مطلق دمای ماهانه ایستگاه ها
جدول (۳-۷) تغییرات گرادیان دما ایستگاه های منتخب
جدول (۳-۸) میانگین بارندگی ماهانه ایستگاه های منتخب
جدول (۳-۹) بارش فصلی و درصد آن در ایستگاه های حوضه
جدول (۳-۱۰) گرادیان بارندگی در حوضه گرمی چای
جدول (۳-۱۱) حداکثر بارندگی ۲۴ ساعته ایستگاه گرمی
جدول (۳-۱۲) میانگین مجموعه ماهانه روزهای یخبندان ایستگاه گرمی
جدول (۳-۱۳) میانگین درصد رطوبت نسبی ایستگاه های منتخب
جدول (۳-۱۴) آمار تبخیر و تعرق پتانسیل ایستگاه گرمی
جدول (۳-۱۵) ضرایب آمبرژه برای ایستگاه های حوضه
جدول (۳-۱۶) ضرایب دوماتن برای ایستگاه های حوضه
جدول (۳-۱۷) سیستم طبقه بندی اقلیمی بر اساس روش ساده شده کوپن
جدول (۴-۱) مشخصات هیپسومتری حوضه گرمی چای
جدول (۴-۲) مشخصات آلتیمتری حوضه گرمی چای
جدول (۴-۳) پروفیل طولی رودخانه گرمی چای
جدول (۵-۱) آمار داده های هیدرومتری حوضه آبخیز گرمی چای
جدول (۵-۲) موقعیت ایستگاه هیدرومتری گرمی چای
جدول (۵-۳) ایستگاه هیدرومتری گرمی چای
جدول (۵-۴) در صد فصلی حجم رواناب
جدول (۵-۵) حداکثر دبی لحظه ای ایستگاه هیدرومتری گرمی
فهرست نمودار ها
نمودار (۳-۱) گلباد سالانه ایستگاه گرمی
نمودار (۳-۲) تغییرات عناصر حرارتی ایستگاه گرمی
نمودار (۳-۳) تغییرات عناصر حرارتی ایستگاه مشگین شهر
نمودار (۳-۴) تغییرات عناصر حرارتی ایستگاه مشیران
نمودار (۳-۵) تغییرات عناصر حرارتی ایستگاه پارس آباد
نمودار (۳-۶) تغییرات عناصر حرارتی ایستگاه اصلاندوز
نمودار (۳-۷) تغییرات عناصر حرارتی ایستگاه قره آغاج
نمودار (۳-۸) گرادیان دما در حوضه گرمی چای
نمودار (۳-۹) میانگین بارش ماهانه ایستگاه گرمی
نمودار (۳-۱۰) درصد بارش فصلی
نمودار (۳-۱۱) گرادیان بارندگی حوضه گرمی چای
نمودار (۳-۱۲) میانگین متحرک بارش ۳ و ۵ ساله ایستگاه گرمی
نمودار (۳-۱۳) آزمون دنباله ها ایستگاه گرمی
نمودار (۳-۱۴) تعداد روزهای یخبندان ماهانه ایستگاه گرمی
نمودار (۳-۱۵) میانگین درصد ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه گرمی
نمودار (۳-۱۷) میانگین درصد ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه پارس آباد
نمودار (۳-۱۸) میانگین درصد ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه اصلاندوز
نمودار (۳-۱۹) آمبروترمیک ایستگاه گرمی
نمودار (۴-۱) هیپسومتری رودخانه گرمی چای
نمودار (۴-۲) آلتیمتری رودخانه گرمی چای
نمودار (۴-۳) پروفیل طولی رودخانه گرمی چای
نمودار (۵-۱) ماهانه ایستگاه هیدرومتری گرمی
نمودار (۵-۲) درصد توزیع فصلی حجم جریان در حوضه گرمی چای
نمودار (۵-۳) هیدروگراف واحد مصنوعی به روش اشنایدر حوضه گرمی چای

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۵۰
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.