پایان نامه مقایسه مهارتهای ورزشی و بهداشتی دانش آموزان فاقد و واجد مربی تربیت بدنی و بهداشت مدارس ابتدایی

سپتامبر 5, 2015

مدرسه مهم ترین ارگان سازمان یافته اجتماعی است که باید با آموزش و پرورش اصولی به کودکان و نوجوانان فرصتی را فراهم نماید تا استعدادها و قابلیت های کودکان شکوفا شده و در ایجاد محیط سالم و زندگی مسئولانه و با نشاط، خود آنها مسئولیت را بر عهده داشته و مشارکت نمایند.
مهارت های ورزشی و بهداشتی ضروری است برای دانش آموزان امروز برای داشتن جامعه پویا و مترقی و سالم فردا، لذا آموزش مهارت های بهداشتی و ورزشی به دانش آموزان از جمله اهداف مهم نظام های آموزش و پرورش جهان و از جمله کشورمان می باشد.
تحقیق حاضر به منظور بررسی مهارت های ورزشی و بهداشتی دانش آموزان مدارس ابتدایی و مقایسه مهارت های مربوطه در دانش آموزان فاقد و واجد مربیان تربیت بدنی و بهداشت انجام گرفته است.
این پژوهش از نوع علی مقایسه ای پس رویدادی بوده که بصورت میدانی در سطح مدارس استان انجام گرفت.
جامعه آماری پژوهش عبارت بودند از کلیه دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه استان که در مدارس استان مشغول تحصیل بودند، طبق جدول (مورگان ۱۹۹۰) برای بررسی مهارت های ورزشی تعداد ۷۷۱ و برای بررسی مهارت های بهداشتی ۷۷۰ نفر از دانش آموزان مدارس ابتدایی استان مورد بررسی قرار گرفت.
اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار کامپیوتری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که:
۱- در حرکات غیر انتقالی، حرکات انتقالی و حرکات کنترلی و تعادلی معارت های بنیادی تفاوت آماری معنی داری بین دانش آموزان فاقد و واجد مربی تربیت بدنی وجود دارد.
۲- در قابلیت های جسمانی و حرکتی و مهارت های مقدماتی رشته های ورزشی تفاوت معنی داری بین دانش آموزان فاقد و واجد مربی تربیت بدنی وجود دارد و این اختلاف در سطح یک ده هزارم (p<0.0001) معنی دار است.
۳- در مهارت های برون کلاسی اختلاف معنی داری بین دانش آموزان فاقد و واجد مربیت تربیت بدنی مشاهده نگردید.
۴- در مهارت های تغذیه ای، مهارت در بهداشت فردی، آگاهی های بهداشتی، مهارت های مشارکتی و ترویجی بین دانش آموزان فاقد و واجد مربی بهداشت اختلاف معنی داری وجود دارد. (p<0.0001)
۵- دانش آموزان دارای مربی بهداشت در آزمون رشد اجتماعی وایلند میانگین بالاتری را نسبت به دانش آموزان فاقد مربی بهداشت بدست آوردند. و این اختلاف در سطح یک هزارم (p<0.001) معنی دار است.
۶- بین میزان تحصیلات والدین همچنین میزان تحصیلات مربیان با مهارت های بهداشتی و ورزشی دانش آموزان رابطه آماری معنی داری مشاهده شد.
۷- بین سابقه شغلی مربیان با مهارت های ورزشی و بهداشتی دانش آموزان رابطه معنی داری مشاهده شد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف کلی
اهداف اختصاصی
فرضیات و سوال ویژه تحقیق
محدودیتهای تحقیق
پیش فرض های پژوهش
تعاریف عملیاتی و مفهومی واژه ها
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
تربیت بدنی
تربیت بدنی در مدارس ابتدایی
اهمیت تربیت بدنی در مدارس ابتدایی
اهداف ویژه تربیت بدنی مدارس
بهداشت
بهداشت مدارس
ضرورت بهداشت در مدارس
دیدگاههای مختلف ضرورت بهداشت مدارس
پیشینه تحقیق در زمینه تربیت بدنی
تحقیقات خارج از کشور
تحقیقات داخل کشور
مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه تاثیرات معلمین متخصص تربیت بدنی بر آمادگی بدنی
پیشینه تحقیق در زمینه بهداشت
فصل سوم: روش شناسی
روش تحقیق
جامعه آماری پژوهش
شیوه نمونه گیری
حجم نمونه
داده های مورد نیاز تحقیق
ابزار گردآوری داده ها
متغیرهای تحقیق
روشها و تکنیکهای آماری مورد استفاده در پژوهش
روش تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده
وسایل مورد نیاز تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
توصیف عددی نتیجه مشاهدات پژوهش
آزمون فرضیات مربوط به مهارتهای ورزشی دانش آموزان
فرضیه یک: مهارت های بنیادی
فرضیه دو: مهارت های برون کلاسی
فرضیه سه: مهارتهای مقدماتی رشته های ورزشی
فرضیه چهار: قابلیت های چسمانی و حرکتی
فرضیه پنج: نقش تحصیلات والدین در مهارت های ورزشی دانش آموزان
فرضیه شش: نقش تحصیلات مربیان تربیت بدنی در مهارت های ورزشی دانش آموزان
فرضیه هفت: نقش سابقه شغلی مربیان تربیت بدنی در مهارت های ورزشی دانش آموزان
فرضیه هشت: تأثیر مناطق در مهارت های ورزشی دانش آموزان
آزمون فرضیات مربوط به مهارت های بهداشتی دانش آموزان
فرضیه یک: مهارت های تعذیه ای
فرضیه دو: مهارت های بهداشت فردی
فرضیه سه: آگاهی های بهداشتی
فرضیه چهار: سنجش رشد اجتماعی
فرضیه پنج: مهارت های مشارکتی و ترویجی
فرضیه شش: نقش تحصیلات والدین در مهارت های بهداشتی دانش آموزان
فرضیه هفت: نقش تحصیلات مربیان بهداشت در مهارتهای بهداشتی دانش آموزان
فرضیه هشت: نقش سابقه شغلی مربیان بهداشت در مهارت های بهداشتی دانش آموزان
فرضیه نه: تأثیر مهارت های بهداشتی دانش آموزان
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
بیان یافته های پژوهش به طور کلی
بیان یافته ها به تفکیک فرضیات و آزمون ها
مقایسه یافته های پژوهش با نتایج برخی از پژوهشهای پیشین
پیشنهادات عملی با توجه به نتایج پژوهش
منابع

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۹۸

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.