پایان نامه مقایسه نظام بانکداری اسلامی و غیر اسلامی

سپتامبر 4, 2015

مطالعه حاضر به مقایسه بانکداری اسلامی و غیر اسلامی از نقطه نظرهای مختلف شامل موارد مجاز و غیر مجاز از نظر هر دو نظام می پردازد. این مطالعه به عنوان نمونه ای از بانک های اسلامی و اصول و قواعد نظام بانکداری در سایر کشورها، که مبتنی بر نظام سرمایه داری است، را بررسی نموده است. تمامی شعب از کلیه بانک ها (خصوصی و دولتی) مورد بررسی قرار گرفت. ضمن مقایسه ی دو نظام از لحاظ ایدئولوژی، به منظور شناسایی موانع فرا راه پیاده نمودن نظام بانکداری اسلامی، میزان آشنایی مدیران بانک ها با قوانین معاملات اسلامی مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماری شامل کلیه مدیران شعب شامل، روسا و معاونین هستند. از مجموعه ۱۱۶ شعبه و ۲۳۲ پرسشنامه ارسالی تعداد ۱۶۹ پرسشنامه ی تکمیل شده عودت گردید. داده های مربوط به مدیران از طریق تکمیل پرسشنامه بدست آمد. مقایسه دو نظام نشان دهنده ی تأکید هر دو نظام بر فعالیت های سودآور است و اختلاف به تعیین سود قبل از وقوع نتیجه فعالیت است. به طوری که نظام اسلامی آن را مردود می داند. نتایج به دست آمده از بررسی سنجش دانش مدیران نشان می دهد، رشته تحصیلی و میزان تحصیلات بر میزان آگاهی و شناخت مدیران موثر و دارای سطح معنی دار می باشد. براساس بررسی های انجام شده معلوم گردید سطح دانش مدیران و معاونین در یک سطح است و با هم تفاوتی نداشته است. ماکزیمم نمره به دست آمده از کل ۴۲ سوال مربوط به میزان شناخت و آگاهی افراد پاسخگو ۳۳ و حداقل نمره ۸ می باشد. از کل افراد ۹۱ نفر به عبارت دیگر ۱۷/۵۹ درصد بالای حد نصاب (۲۱ نمره) گرفته اند و ۶۹ نفر به عبارتی ۸۳/۴۸ درصد زیر ۲۱ نمره گرفته اند.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات
مقدمه
پیشینه تاریخی بانکداری
تاریخچه بانکداری
بانکداری در دوره قدیم
بانکداری در قرون وسطی (از قرن ۵ تا ۱۵ میلادی)
بانکداری در دوره جدید
بانک های مبتکر
بانک بارسلون اسپانیا
بانک ونیز
بانک آمستردام
بانک سوئد
بانک انگلستان
بانک عمومی فرانسه
بانکداری در ایران
تحولات بانکی بعد از انقلاب اسلامی
تعاریف و اصطلاحات
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه
پول
ماهیت و کارکرد پول در نظام های اقتصادی متعارف
ماهیت و کارکرد پول در اسلام
مقایسه پول در اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری
بهره
نظریه های مهم بهره
نظریه واقعی بهره (نظریه کلاسیکها)
نظریه وجوه قابل استقراض (نئوکلاسیکها)
نظریه رجحان نقدینگی (نظریه کینز)
نظریه تعیین همزمان درآمد ملی و نرخ بهره
نقدی بر نظریات بهره
نارسایی های اقتصادی نظام بهره
بهره عامل انحراف پس اندازها از سرمایه گذاری
بهره عامل محدودیت سرمایه گذاری
بهره عامل ورشکستگی بانکها و موسسات پولی
بهره عامل تورم
بهره عامل تشدید ادوار تجاری
بهره عامل توزیع نامطلوب درآمد و ثروت
ربا
تعریف ربا
انواع ربا
ربا در قرآن
ربا در احادیث
فلسفه حرمت ربا
وجوه تمایز ربا (بهره) و سود
بانکداری غیر اسلامی (ربوی)
بانکداری اسلامی
تفاوت نظام بانکداری اسلامی و بانکداری غیر اسلامی
چارچوب نظری بانک اسلامی و بانک غیر اسلامی
اصول حقوقی حاکم بر معاملات در اسلام
شرایط اساسی صحت معاملات
شخصیت و هویت متقاضیان
ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی
شناخت و کاربرد ابزار
ابزارهای بانکداری غیر اسلامی
وام
اعتبار در حساب جاری
اضافه برداشت
نزولی و خریداری
ابزارهای بانکداری اسلامی در ایران
قرض الحسنه
مضاربه
مشارکت مدنی
مشارکت حقوقی
سرمایه گذاری مستقیم
فروش اقساطی
اجاره به شرط تملیک
معاملات سلف
تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
تحقیقات انجام شده در ایارن
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
روش نمونه گیری
حجم نمونه
روش جمع آوری اطلاعات
متغیرهای تحقیق
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
توزیع فروانی سن افراد مورد سنجش
توزیع فراوانی وضعیت تأهل افراد
توزیع فراوانی سطح تحصیلات افراد
توزیع فراوانی رشته تحصیلی افراد
توزیع فراوانی تحصیلات حوزوی افراد نمونه
توزیع فراوانی سابقه خدمت افراد
توزیع فراوانی سمت افراد نمونه
توزیع فراوانی سابقه خدمت در منصب کنونی
توزیع فراوانی نمونه ها بر حسب نام بانک
توزیع فراوانی نوع بانک
توزیع فراوانی درجه شعب بانک های نمونه تحت بررسی
توزیع فراوانی میزان دانش پاسخگویان در خصوص سوالات مطرح شده در تحقیق
ربا بر ذمه مدیون قرار دارد و پرداخت آن الزایم است حال آنکه سود قبل از تحقق التزام داشته و پس از آن الزامی است؟
اعطای واسم شعبه یک بانک به شعبه دیگر همان بانک ربا محسوب می شود؟
ربا حاصل بهره وری از داراییهای نقدی است بدون این که صاحب سرمایه در تحقق آن مشارکت مستقیم داشته باشد حال آنکه سود بازده حاصل از ترکیب عوامل تولید با یکدیگر است؟
پول مطلوب با لذات نیست و نقش رابط را بازی می کند؟
بهره عاملی است که افراد حاضرند تا به خاطر آن از پول نقد صرفه نظر کرده و آن را از طریق خرید اوراق بهادار یا ایجاد سپرده بانکی به سرمایه گذاری تبدیل کنند؟
نظام بهره بر روابط پولی موجب تحقق و تشدید تورم می شود؟
بهره در واقع بهره وری از سرمایه است؟
از دیدگاه سرمایه بین دو نظام تفاوتی وجود ندارد؟
از نظر تکنیک و شیوه عمل هر دو نظام نقش واسطه وجوه را بین بانک و مشتریان ایفا می کند معهذا در بانکداری اسلامی اعطا تسهیلات با فرایند انتقال مالکیت همراه است؟
بانکداری اسلامی علی الاصول مبتنی بر اصل مشارکت در سود و زیان می باشد و از طریق رابطه داین و مدیون بیان می شود در حالی که بانکداری ربوی اساساً و تماماً مبتنی بر بهره است و بر رابطه حقوق وکیل و موکل مبتنی است؟
حذف ربا یکی از اساسی ترین ابزارهای سیاست پولی است؟
در بانکداری اسلامی هر گونه قرارداد منطبق بر موازین شرع مجاز است؟
در بانکداری ربوی اساسی ترین مسئله جهت اعطای تسهیلات وثیقه مطمئن و مناسب می باشد؟
ماهیت اساسی ابزارهای اعتباری در بانکداری اسلامی بر عقود، معاملات و قراردادهای شرعی و حذف ربا می باشد؟
در بانکداری اسلامی در همه زمینه ها وام دهی مجاز است؟
در بانکداری اسلامی ساز و کاری وجود ندارد که تعادل بین دارایی ها و بدهی های بانک ایجاد کند؟
در بانکداری ربوی وام دهنده حق دارد از وام گیرنده در مورد مصرف آن سوال نماید؟
بانک ربوی فاصله طبقاتی را از بین می برد؟
از لحاظ تجهیز منابع تفاوتی بین دو نوع بانکداری وجود ندارد؟
در قانون بانکداری بدون ربا عقود بانکی با توجه به ماهیتشان به ۴ گروه تقسیم می شوند؟
قرض دهنده طی مدت استقراض نه مالک سرمایه است و نه ریسکی را متحمل می شود در نتیجه حقی نسبت به دریافت مبلغ اضافی ندارد؟
منبع قرض الحسنه سپرده هایی است که مردم وکالتاً نزد بانک ها گذاشته اند؟
در عقد مضاربه وجه باید نقد و معلوم باشد؟
مدت قرارداد مضاربه متناسب با یک دوره خرید و فروش می باشد؟
در مضاربه سرمایه تأمین شده توسط بانک ها شامل کلیه هزینه ها می باشد در حالیکه در مشارکت هزینه های مشخصی جزو هزینه های قابل قبول می باشد؟
سرمایه یا کالای مورد مضاربه در هر شرایطی متعلق به بانک و مشتری است؟
مشاع بودن از اصول اصلی مشارکت می باشد؟
واحدهایی که بانک ها در آن مشارکت یا سرمایه گذاری می کنند تابع قانون تجارت خواهند بود؟
کاربرد فروش اقساطی در بخشهای تولیدی، کشاورزی، خدماتی و بازرگانی می باشد؟
اجاره به شرط تملیک تلفیقی از دو عقد بیع و اجازه می باشد؟
معامله سلف عبارتست از پیش خرید محصولات تولیدی به قیمت معین؟
معاملات سلف از جمله عقود جایز و کوتاه مدت می باشد؟
بانک ها در امور تولیدی و بازرگانی می توانند جعاله پرداخت نمایند؟
بانک ها به هیچ وجه نمی توانند حق فسخ را از طرف مقابل بگیرند؟
بانک ها مجوز اعطای تسهیلات مزارعه و مساقات را ندارند؟
منابع خرید دین از سپرده های مدت دار است؟
عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد؟
برای مطالبه اسناد لازم الاجرا باید به مراجع صالحه قضایی مراجعه و اقامه دعوی نماید؟
قرض جزو دیوان ممتاز است؟
بانک ها نمی توانند به هیچ یک از سپرده های سرمایه گذاری مدت دار رقم تعیین شده ای از قبل به عنوان سود اعلام نمایند؟
به نظر شما با توجه به اینکه بانک یک موسسه مالی می باشد اعطای وام قرض الحسنه درست می باشد؟
به نظر شما تا چه حد قراردادهای مورد استفاده در بانک ها از لحاظ تئوری با مبانی و اصول اسلام مطابقت دارد؟
به نظر شما بانک ها در عمل تا چه حد مطابق با مبانی و دستورات اسلام عمل می نمایند؟
به نظر شما اصول اقتصادی اسلام تا چه حد می تواند جوابگوی نیازهای اقتصادی جامعه باشد؟
به نظر شما تا چه حد بانک ها مستقلاً می توانند جوابگوی نیاز جامعه باشند؟
به نظر شما بانکداری اسلامی تا چه حد با بانکداری غیر اسلامی تفاوت دارد؟
به نظر شما تا چه حد بانک توانسته است براساس عقود اسلامی اقدام نماید؟
رتبه بندی سوالات براساس میزان پاسخ درست افراد نمونه
بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق و میزان شناخت مسئولیت و معاونین شعب
رتبه بندی امتیازات مسئولین و معاونین به تفکیک
بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق و میزان آشنایی افراد نمونه با تعاریف و مفاهیم ربا
بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق و میزان آشنایی افراد نمونه با چهارچوب نظری دو نظام بانکداری اسلامی و غیر اسلامی
بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق و میزان شناخت مسئولین و معاونین شعب با تعاریف، مفاهیم و عقود بانکداری اسلامی در ایران
مشکلات فراراه پیاده سازی اقتصادی اسلامی از نظر افراد نمونه
پیشنهادات ارائه شده برای حل مشکلات توسعه افراد نمونه
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه و نتیجه گیری
پیشنهادات
پیشنهادات پژوهشی آینده
منابع

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۵۱

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.