پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی اعضای هئیت علمی تربیت بدنی و میزان اثربخشی

در سال‌های اخیر هوش هیجانی به عنوان عاملی که بالقوه در درک و پیش‌بینی عملکرد فرد، مفید است مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اگرچه چندین دهه است که روانشناسان جنبه‌های مختلف هوش هیجانی در سازمان‌ها را بدون استفاده از این اصطلاح مورد بررسی قرار داده‌اند. مفهوم هوش هیجانی آن طور که در حال حاضر به کار می‌رود، نسبتاً جدید است. فهرست مطالب: فصل اول: طرح تحقیق مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق هدف کلی اهداف اختصاصی فرضیه های تحقیق روش تحقیق روش گردآوری اطلاعات قلمرو تحقیق جامعه آماری روش‌های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها ابزار اندازه‌گیری محدودیت‌های تحقیق پیش‌فرض‌های تحقیق تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی فصل دوم: مبانی نظری و مرور ادبیات تحقیق مقدمه ماهیت هوش انواع هوش هیجان و اجزاء آن مدل‌های هوش هیجانی ساختار هوش هیجانی در مدل توانایی مدل بار ـ آن مدل دانیل گُلمن پیشینه هوش هیجانی تاریخچه و تعریف هوش هیجانی هوش هیجانی و بهره‌ هوشی هوش هیجانی و اثر بخشی سازمان رهنمودهای لازم برای موفقیت برنامه‌های هوش هیجانی آموزش هوش هیجانی هوش هیجانی در محیط کار ابعاد هوش هیجانی در مدیریت و رهبری روش‌های صحیح اجرای برنامه آموزش هوش هیجانی تعاریف اثربخشی تاریخچه اثربخشی سازمانی…

پایان نامه بررسی ارتباط عوامل انگیزشی و خلاقیت دبیران مدارس راهنمایی

یکی از موضوعاتی که امروزه مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت است، چگونگی ارتباط بین انگیزش و ابعاد آن با خلاقیت است. خلاقیت به عنوان مسئله ای مهم برای افراد، نهادها و روی هم رفته، برای همه جوامع به دلیل ارتباط آن با انعطاف پذیری و تولید بسیار مهم و اساسی است (رانکو ، ۲۰۰۴: ۱۹). کروگاگلیاردی (۲۰۰۳)، بر این باورند که مهم ترین عامل در رشد و پیشرفت بشر در تمام زمینه ها نوآوری و خلاقیت است به همین دلیل نوآوری عامل مهمی در تمامی سازمان ها در محیط پر رقابت کنونی است. در آموزش و پرورش، معلمان مدارس را یکی از مهم ترین عوامل خلاق در امر آموزش و پرورش می دانند زیرا امر تدریس و یادگیری که محور تمامی فعالیت های آموزشی و پرورشی است، به گونه ای عمده در مدرسه صورت می گیرد (لانگمن ، ۱۹۸۵: ۸۵)، به همین دلیل، بررسی عوامل موثر بر خلاقیت و فعالیت در بین دبیران، اصلی، جدایی ناپذیر در مدیریت هر نظام پویا است. ارزشیابی و آگاهی از عوامل موثر بر نظام خلاق؛ اثربخشی مدرسه، کارکنان و سازمان را افزایش می دهد و از بی نظمی و از هم پاشیدگی آن جلوگیری می کند. همچنین، در شرایطی که سیاست گذاران و…

پایان نامه بررسی نحوه مدیریت کلاس های درس چندپایه مدارس ابتدایی

هدف از این پژوهش، بررسی نحوه مدیریت کلاس چندپایه مقطع ابتدایی در شهرستان گرمی و منطقه انگوت در سال تحصیلی۹۱-۱۳۹۰ می باشد. این پژوهش از نظرهدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایش است. جامعه آماری متشکل از کلیه معلمان مدارس چندپایه ابتدایی شهرستان گرمی و منطقه انگوت (۹۱ نفر) که با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری ۷۴ نفرانتخاب شد؛ نمونه آماری با روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته که پایایی و روایی آنها محاسبه شده بود استفاده گردید. در این تحقیق با توجه به موضوع، از آمار توصیفی برای تهیه جدول فراوانی، رسم نمودارها، محاسبه شاخص های مرکزی مناسب و در آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها از تحلیل واریانس یک راهه استفاده شده است. نتایج تحلیل مربوط به نحوه مدیریت کلاس چندپایه مقطع ابتدایی شهرستان گرمی و منطقه انگوت نشان داد که تفاوت معنی داری بین سابقه کار معلمان با عوامل تاثیرگذار در کلاس داری معلمان چندپایه وجود ندارد. و ازعوامل موفقیت آمیز در بهبود مدیریت کلاس درس چندپایه توسط معلمان، راهنمایی های روشن و صریح معلمان درکلاس بیشترین میانگین آماری و بیان روشن انتظارات معلمان از دانش آموز در کلاس های درس چندپایه کمترین…

پایان نامه بررسی رابطه مشخصه های کارآفرینی و تمایل به کسب و کار در بین دانشجویان

کارآفرینی در طی ۳۰ سال گذشته به یک رفتار اجتماعی مطلوب تبدیل شده، به طوری که امروزه هدف بسیاری از کشورها، برنامه ریزی برای توسعه آن به عنوان یک تغییر اجتماعی است. ترویج کارآفرینی حداقل به دو دلیل، مسأله اصلی سیاستگذاران است: «تأثیر اقتصادی» و «ایده کارآفرینان به عنوان عاملان تغییر، رشد و نوآوری» بر این اساس امروزه هدف بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان، مانند دانشگاه هاروارد، دانشگاه کلمبیا و دانشگاه ملی سنگاپور، پرورش دانشجویان کارآفرین از طریق برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی و انجام پژوهش در این زمینه است. در این راستا آموزش کارآفرینی از داغترین موضوعهای علمی در دانشکده های کسب و کار و مهندسی شده است. برای مثال، تعداد دانشکده هایی که در ایالات متحده به آموزش کارآفرینی می پردازند در طی ۲۰ سال گذشته از ۱۲ دانشکده به ۱۶۰۰ دانشکده افزایش یافته است. البته بخش اعظمی از تحقیقات انجام شده درباره کارآفرینی به مقوله ویژگی های شخصیتی کارآفرینان اختصاص یافته است. گارتنر در طی مطالعه ای گسترده، ۳۲ پژوهش را در زمینه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان، بررسی کرد. رویکرد صفات یا ویژگی های شخصیتی، گرچه با مفروضات نادرستی شکل گرفت، ولی کماکان در رویکردهای بعدی، مانند رویکرد رفتاری به شکل دیگری خود را نمایان ساخت. به…