مستند اقدام پژوهی چگونه توانستیم با به کارگیری شبکه های بیزین، موفقیت یا عدم موفقیت دانش آموزان را در آزمون ورودی تیزهوشان پیش بینی نماییم؟

آوریل 21, 2016
type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد