مستند اقدام پژوهی چگونه توانستیم مشکل دیکته نویسی دانش آموز پایه چهارم کم توان ذهنی با روش IEP (آموزش انفرادی) بهبود بخشیم؟
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 21, 2015

در این اقدام پژوهی که گزارش آن خواهد آمد من به عنوان مدیر آموزشگاه و همکاران معلم پایه چهارم با بررسی هایی که به عمل آوردیم، مشکل دیکته نویسی یکی از دانش آموزان پایه چهارم آموزشگاه خود را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای حل مشکل آموزشی این دانش آموز را به روش اقدام پژوهی به مرحله اجرا در آوردیم. ما در اجرای این پروژه از مشارکت سایر همکاران و اولیای گرامی استفاده کرده و سعی کردیم مشکل را ریشه یابی کرده و آن را به طریق اقدام پژوهی حل نماییم. در مرحله نخست ما بعد از شناسایی مسئله به توصیف آن پرداخیتم. سپس اطلاعات کافی در ارتباط با این مسأله را با کمک همکاران و دانش آموزان و بررسی مدارک و اولیاء، جمع آوری کرده، به تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات پرداختیم. از بین راه حل های ممکن بهترین راه حل را پیدا کرده و آن را اجرا کردیم و بهترین روش را برای درمان ناتوانی این دانش آموز استفاده از روش IEP (برنامه آموزش انفرادی شده) تشخیص دادیم. به همین منظور بلافاصله تیم IEP را تشکیل داده و اجرا کردیم. IEP یا برنامه آموزش انفرادی برنامه ای است که برای آموزش و توانبخشی کودکان معلول که در…