پروژه بررسی اثربخشی آموزش ضمن خدمت در کارآیی مدیران

آموزش ضمن خدمت یکی از موثرترین ابزارهای مدیران برای مقابله با تغییرات محیطی بوده و ضامن ارایه مناسب خدمات بخصوص در سازمان های خدماتی و دولتی می باشد که چنانکه منظم و هدفمند و در راستای نیازهای واقعی کارکنان تدوین و اجراء شود نه تنها عملکرد کارکنان و سازمان را بالا میبرد بلکه مهارت های مدیران و افزایش رضایت کارکنان وارباب رجوع را نیز در پی خواهد داشت. این تحقیق تاثیر آموزش ضمن خدمت بر افزایش کارایی مدیران را در سازمانها مورد توجه وارزیابی قرار می دهد ودرپی پاسخگویی به این پرسش اصلی هستند که آیا گذراندن دوره های آموزش ضمن خدمت کارایی کارکنان را افزایش می دهد؟ همچنین آموزش ضمن خدمت قادر است نیروی انسانی را برای انجام بهتروظایف محوله پرورش دهد؟ گذراندن این دوره ها چگونه برنامه ریزی مدیریت تخصص خلاقیت رضایت شغلی وطرز برخورد کارآموزان با ارباب رجوع را تحت تاثیرقرار می دهد؟آیاعملکرد کارکنان را افزایش می دهد؟به منظورپاسخگویی به پرسشهای یاد شده آثار ونتایج آموزش ضمن خدمت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و سپس میزان تاثیر رابطه بین دو عامل آموزش ضمن خدمت و کارایی مشخص می گردد که دقت عمل مدیران در تصمیم گیری واختصاص بودجه به آموزش را بهبود می بخشد. فهرست مطالب فصل…