مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم مهارت های اجتماعی دانش آموزان ابتدایی را افزایش دهم؟
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 21, 2015

مهارتهای اجتماعی موضوعی است که هر فردی باید متناسب با سن و موقعیت اجتماعی خود داشته باشد. اهمیت این موضوع برای دانش آموزان به خاطر تأثیراتی است که در زندگی آینده آنها و نیز در وضعیت درسی و آموزشی آنها می گذارد براین اساس پس از مشاهده وضعیت نامناسب دانش آموزان از لحاظ مهارتهای اجتماعی اقدام به بررسی این موضوع کرده و راهکارهایی را در جهت افزایش این مهارتها ارائه دادم که پس از اجرای راه حلهای فوق نتایج به دست آمده حاکی از بهبود وضعیت دانش آموزان و حتی اولیای آنها از لحاظ مهارتهای اجتماعی است. براین اساس پیشنهاداتی در جهت افزایش مهارتهای اجتماعی دانش آموزان ارائه گردید. فهرست مطالب چکیده مقدمه توصیف وضعیت موجود گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) مشاهده مصاحبه نتایج مصاحبه با دانش آموزان مصاحبه با همکاران پیشینه تحقیق الف) پیشینه نظری تعریف مهارتهای اجتماعی ابعاد مهارت های اجتماعی آموزش مهارت های اجتماعی روش های آموزش مهارت های اجتماعی مهارت های اجتماعی نوجوانان پیشنهادهایی درباره آموزش مهارت های اجتماعی کودک مهم ترین مهارت های اجتماعی لازم برای کودکان رشد مهارت های اجتماعی کودکان ب) پیشینه عملی تجزیه و تحلیل اطلاعات ارائه راه حل موقتی اجرای طرح جدید و نظارت بر آن گردآوری اطلاعات (شواهد ۲) ارزیابی تأثیر…