پایان نامه بررسی عوامل موثر در اختلالات رفتاری دانش آموزان دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان

هدف : اختلالات رفتاری طیف وسیعی از مشکلات دوران کودکی را تشکیل می هد که شیوع آن در مناطق مختلف ایران و جهان دارای نوسانات است . پژوهش حاضر به بررسی میزان شیوع اختلاف رفتاری در دانش آموزان دوره ابتدایی می پردازد . روش بررسی :حجم نمونه پژوهش حاضر ۲۰ دانش آموز بود که با استفاده از فرمول حجم نمونه و براساس شیوه نمونه گیری طبقه بندی بر حسب جنسیت ، منطقه و محل زندگی و پایه تحصیلی و به روش نمونه گیری خوشه های چند مرحله ای جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شده اند . از پرسشنامه راتر نمره بالاتر از نقطه برش داشتند . جهت تایید تشخیص استفاده گردید . برای تحلیل داده ها آزمون خی دو مورد استفاده قرار گرفت . یافته های نتایج نشان داد که میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دوره ابتدایی ۱۰٫۲ در صد می باشد . میزان شیوع در پسران بیشتر از دختران در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی و در پایه تحصیلی سوم بیشتراز سایر پایه تحصیلی هاست . همچنین نتایج میزان شیع بر حسب زیر گروههای طبقات تشخیصی اختلالات رفتاری آزمون راتر را نشان داد که اختلاف ناسازگاری اجتماعی بیشترین رفتار ضد اجتماعی کمترین میزان شیوع را داشتند و…