پایان نامه بررسی عوامل موثر در بالا بردن اراده یادگیری در دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

لازمه هرشروعی، ایجاد اراده کافی در امر آموزش است و از آنجا که امر آموزش به مسایل روز دنیا تبدیل شده است و در آن معلم و دانش آموز هر دو مهم می باشند و همچنین فرآیند یاددهی – یادگیری امری دوسویه محسوب می شود و به توافق هر دو طرف نیازدارد. تحقیق حاضر بدنبال ، بررسی بررسی عوامل موثر در بالا بردن اراده یادگیری در دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان بود. این تحقیق توصیفی و به روش میدانی انجام گرفت ؛ بدین منظور ۲۰ نفراز معلمان مقطع ابتدایی در جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق ، پرسشنامه ۲۰ سئوالی محقق ساخته بود. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق هم از طریق آمار توصیفی با استفاده از spss و Excel انجام گرفت . نتایج یافته ها : ۱ـ این تحقیق نشان داد که عوامل فردی در بالابردن اراده یادگیری در دانش آموزان مقطع ابتدایی تاثیر خیلی زیادی دارد. ۲- این تحقیق نشان داد که عوامل خانوادگی در بالا بردن اراده یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی تاثیر زیادی دارد. ۳- این تحقیق نشان داد که عوامل آموزشی در بالا بردن اراده یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی…