پروپوزال بررسی نقش مساجد در اصلاح فرهنگ عمومی جامعه

امروزه بر اساس پایه های مطالعاتی و قابل قبول در محافل علمی، سیاستهای کلی چشم انداز بیست ساله نظام که جایگاه مساجد را درآینده ترسیم نموده است بایستی با تحقق سیاستهای این سند در برنامه پنجم توسعه، شرایط مساجد و مدیریت آنرا از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و برتر ارتقا داد. و از همه مهمتر با تحقق برنامه های سند چشم انداز توسعه مساجد در افق ۱۴۰۴ انشاء الله مساجد ایران را می توان به عنوان الگویی در اصلاح فرهنگ عمومی جامعه و جهان اسلام به حساب آورد(ابراهیمی ، ۱۳۸۸). اما باید دید که مساجد ما اکنون با چه رویکردی مدیریت می شوند تا با نقد و بررسی این مدیریت ها بتوان به نقاط ضعف و قوت آنها اشاره و رویکردی جدید را با استفاده از تفکر سیستمتیک عملی ساخت. اگر به پیشینه نقش مساجد در اصلاح فرهنگ عمومی جامعه برگردیم خواهیم دریافت که در جوامع اسلامی ، از جمله ایران ، نقش مساجد در زندگی اجتماعی مردم و فرهنگ عمومی جامعه بی تأثیر نبوده است. فهرست مطالب مشخصات اصلی پروژه مشخصات تفصیلی پروژه تشخیص و تبیین مسأله سوالات محوری (فرضیه) اهداف و دستاوردهای مشخص و قابل حصول روش تحقیق نحوه ی جمع آوری داده ها و تجزیه و…