مقیاس درجه بندی تعامل اجتماعی از دیدگاه معلم هوپز و همکاران
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۸ هدف: ارزیابی جنبه های گوناگون اضطراب اجتماعی در نوجوانان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۹۷۸ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان مارچ
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۳۹ هدف: سنجش اضطراب کودکان و ابعاد آن زیر مقیاس ها: اضطراب اجتماعی – اضطراب جدایی – اجتناب از آسیب – نشانه های جسمانی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۹۹۷ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA)
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۲۸ هدف: سنجش نگرانی ها، ترس ها و رفتارهای اجتنابی نوجوانان در موقعیت های مختلف زیر مقیاس ها: درک و ترس از ارزیابی منفی – تنش و بازداری در برخورد اجتماعی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی واتسون و فرند (SAD)
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۲۸ هدف: تشخیص و ارزیابی اضطراب اجتماعی زیر مقیاس ها: اجتناب اجتماعی – فشار و ناراحتی اجتماعی سازندگان پرسشنامه: واتسون و فرند معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۶۹ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه اضطراب مدرسه – گزارش معلم (SAS-TR)
پرسشنامه / آگوست 27, 2015

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: ارزیابی اضطراب مدرسه در کودکان ۶ تا ۱۰ سال زیر مقیاس ها: اضطراب اجتماعی – اضطراب فراگیر نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز
پرسشنامه / آگوست 27, 2015

تعداد گویه ها: ۸ هدف: سنجش اضطراب اجتماعی سازندگان پرسشنامه: ولز معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۴ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند
پرسشنامه / آگوست 27, 2015

تعداد گویه ها: ۵۸ هدف: تشخیص و ارزیابی اضطراب اجتماعی زیر مقیاس ها: اجتناب و آشفتگی اجتماعی – ترس از ارزیابی منفی سازندگان پرسشنامه: واتسون و فرند معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۶۹ تعداد صفحات: ۱۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.