پروپوزال بررسی میزان اعتماد اجتماعی و متغیرهای مرتبط با آن در میان مردم

اعتماد مفهوم کانونی نظریات کلاسیک جامعه‌ شناسی و نیزمحور اصلی تئوری ‌های نوین سرمایه اجتماعی و زمینه ‌ساز تعاملات و روابط اجتماعی می‌ باشد. زیمل (zimeel) اعتماد را شکلی از«ایمان» و وابستگی مطمئن به یک نفر یا یک اصل تعریف می ‌کند. فهرست مطالب مشخصات اصلی پروژه مشخصات تفصیلی پروژه تشخیص و تبیین مسأله فرضیه ها یا ابعاد مورد پژوهش اهداف و دستاوردهای مشخص و قابل حصول چهارچوب نظری روش تحقیق نحوه جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز تأثیر انجام پروژه در رفع چالش مورد نظر نوع و میزان نیاز دستگاه بهره بردار و ضرورت اجرای پروژه منابع علمی مورد استفاده شرح هزینه های پروژه شاخص های ضروری انتخاب پیشنهاد پروژه مشخصات پروژه های خاتمه یافته مجری مشخصات و سوابق محققان و همکاران پروژه مراحل اجرایی و فازبندی پروژه جدول زمانبندی پروژه مشخصات تجهیزات و مواد مصرفی عمده پیش بینی اعتبار پروژه تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر اعتماد میان فردی دانشجویان دختر علوم اجتماعی

اعتماد اجتماعی یکی از عناصر اساسی نظم اجتماعی است. اعتماد اجتماعی تحت تأثیر عوامل مختلفی تقویت و یا تضعیف می شود که یکی از آن ها رسانه های جمعی است. این تحقیق تحت عنوان بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر اعتماد اجتماعی میان فردی دانشجویان دختر به روش پیمایش به نمونه ای ۱۰۷ نفری از دانشجویان دختر انجام گرفته است. اعتماد اجتماعی در سه سطح تعمیم یافته، نهادی و میان فردی مطرح است که در این تحقیق اعتماد میان فردی مد نظر است. در این راستا رابطه استفاده از سه نوع رسانه جمعی (تلویزیون، رادیو و روزنامه) با اعتماد میان فردی سنجیده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که رسانه ها در اعتماد اجتماعی میان فردی دانشجویان تأثیر گذاشته است. این تأثیر به گونه ای بوده که میزان استفاده از تلویزیون و روزنامه و شبکه های خارجی و سراسری اعتماد اجتماعی دانشجویان را تحت تأثیر قرار داده و به بیان واضحتر آن را کاهش داده است. آزمون های آماری یافته های فوق در سطح خطای کمتر از ۰۵/۰ مورد تأیید قرار داده اند. اما بین نوع برنامه های رسانه ها و اعتماد اجتماعی رابطه ای پیدا نشد و همچنین میزان استفاده از رادیو هم تأثیری در اعتماد اجتماعی دانشجویان…

پایان نامه بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن

تحقیق حاضر به بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن می‌ پردازد. متغیر وابسته در این تحقیق اعتماد اجتماعی است که با ابعاد اعتماد بین شخصی و اعتماد نهادی با معرف‌های میزان صمیمیت و اطمینان مورد سنجش قرار گرفته است. متغیرهای مستقل در این تحقیق عبارتند از احساس امنیت، رضایت از زندگی، ارزش‌های مشترک، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی، سن و جنسیت. به منظور بررسی اعتماد، ۲۶۰ نفر از افراد بالای ۱۶ سال اعم از (زن و مرد) به روش نمونه‌ گیری خوشه ‌ای طبقه ‌ای با حجم نامتناسب انتخاب شدند. این تحقیق به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه انجام پذیرفته است که داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از روش‌های آماری در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی، مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق، حاکی از وجود رابطه معنی ‌دار بین متغیرهای سن، احساس امنیت، رضایت از زندگی، ارزش‌های مشترک با میزان اعتماد اجتماعی می ‌باشد. بین پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی و میزان اعتماد اجتماعی رابطه معنی ‌داری وجود نداشت و نیز تفاوت معنی‌ داری در بین دو گروه جنسیت زنان و مردان با میزان اعتماد اجتماعی وجود نداشت. فهرست مطالب: فصل اول: کلیات تحقیق چکیده مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت…

پرسشنامه اعتماد اجتماعی
پرسشنامه / آگوست 27, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش اعتماد اجتماعی زیر مقیاس ها: رفتار مبتنی بر اعتماد کردن – تمایلات همکاری جویانه – صراحت – صداقت – اطمینان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.