پایان نامه مقایسه اثربخشی شیوه های افزایش خلاقیت در دانش آموزان در دروس علوم تجربی و ریاضی

عنوان پژوهش حاضر بررسی و مطالعه مقایسه ای اثربخش شیوه های افزایش خلاقیت در دانش آموزان پایه دوم راهنمایی در دروس علوم تجربی و ریاضی می باشد که براساس آن سه روش تربیتی فعال، پویا و خلاق بارش مغزی، حل مسأله و کاوشگری مد نظر قرار گرفته و با انتخاب ۶ دسته دانش آموز به تفکیک جنسیت در دو درس علوم و ریاضی که هر درس در هر جنس توسط یک معلم تدریس می شد جمعاً ۴ معلم به تفکیک جنسیت کار تدریس در این سه گروه آزمایش را بر عهده گرفتند و پس از اجرای بیش آزمون در طول ۲ ماه روشهای آزمایشی در گروه ها در دو درس علوم و ریاضی توسط معلمان به مرحله اجرا در آمد و پس از ۲ ماه پس آزمون خلاقیت از دانش آموزان گرفته شده نتایج بیش آزمون و پس آزمون ورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت که در ذیل به آن می پردازیم. پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایش با پیش آزمون و پس آزمون است که نتایج در مورد فرضیه شماره یک حاکی از آن است که روش بارش مغزی در افزایش میزان خلاقیت دانش آموزان تأثیر دارد. به عبارت دیگر میزان خلاقیت دانش آموزان پس از آموزش با روش…