پرسشنامه انگیزش شغلی
پرسشنامه / آگوست 28, 2015

تعداد گویه ها: ۷ هدف: سنجش میزان انگیزش شغلی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام
پرسشنامه / آگوست 28, 2015

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: ارزیابی انگیزش شغلی کارکنان در تمامی سازمان ها زیر مقیاس ها: تنوع مهارت – هویت وظیفه – اهمیت وظیفه – استقلال – بازخورد در نتایج نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۹۷۵ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه انگیزش شغلی براساس تئوری انگیزش – بهداشت هرزبرگ
پرسشنامه / آگوست 28, 2015

تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: ارزیابی انگیزش شغلی کارکنان و ابعاد آن زیر مقیاس ها: ماهیت کار – حقوق و دستمزد – ویژگیهای مدیران – فرصت های رشد و ارتقاء – روابط همکاران نمره گذاری: دارد سال انتشار: ۱۳۹۳ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه انگیزش شغلی
پرسشنامه / آگوست 28, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: ارزیابی انگیزش شغلی کارکنان در سازمان ها زیر مقیاس ها: انگیزه های مادی – انگیزه های معنوی (غیرمادی) – انگیزه های مادی و معنوی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه انتظار هاکمن، لالر و پورتر
پرسشنامه / آگوست 28, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: بررسی انگیزش در کار فرد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۷ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه انتظار از شغل لازیر
پرسشنامه / آگوست 28, 2015

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش عوامل انگیزشی و بهداشتی فرد در شغل زیر مقیاس ها: عوامل بهداشتی – عوامل انگیزشی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۳ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.