پایان نامه بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی و انگیزه تحصیلی دانشجویان

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان می باشد. روش این پژوهش همبستگی، از نوع پیرسون بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۳ تشکیل داد. نمونه پژوهش شامل ۱۰۰ نفر از دانشجویان بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های انگیزش تحصیلی ۲۰ سوالی و پیشرفت تحصیلی ۱۶ سوالی استفاده شد. داده های پژوهش حاضر با روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss20 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان اهمیت انگیرش تحصیلی دانشجویان بیشتر از ۴۴٫۲۷  ظاهر شد. همچنین میانگین پیشرفت تحصیلی در دانشجویان حدود ۴۷٫۷  و متوسط می باشد. نتایج همبستگی بین انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان نشان می دهد که (۵۷۲/۰=r) همبستگی معنی دار (۰۰۰/۰=P) ما بین این دو متغیر وجود دارد و همچنین مثبت بودن این ضریب نشانگر این است که با افزایش هر واحد از انگیزش تحصیلی  ۵۷ درصد متغیر پیشرفت تحصیلی دانشجویان افزایش یافته است. فهرست مطالب چکیده فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق اهداف اصلی اهداف جزئی فرضیه های تحقیق تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها سوالات تحقیق متغیرهای تحقیق فصل دوم: ادبیات…

مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم مهارت تمرکز و انگیزه تحصیلی دانش آموزان اتیسم را بهبود بخشم؟
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 21, 2015

اقدام پژوهشی حاضر با هدف بهبود مهارت تمرکز و انگیزه تحصیلی دانش آموزان اتیسم انجام گرفت. با توجه به اولین سال تدریس در این رشته، جهت افزایش اطلاعات خود در این زمینه از مطالعه پرونده های دانش آموزان، مشاوره با معلمان با سابقه در این رشته، مشورت با اولیای دانش آموزان و مطالعه کتاب های مرتبط در رشته اتیسم استفاده کردم. با توجه به اینکه دانش آموزان اتیسم در کلاس از توجه و تمرکز و انگیزه تحصیلی پایینی برخوردار بودند سعی کردم با استفاده از راهکارهای مناسب آنها را به درس و مدرسه علاقمند ساخته و انگیزه آنها را در یادگیری دروس بهبود بخشم. بدین منظور از کار درمان مدرسه چند وسیله افزایش توجه و تمرکز از قبیل ماز و … گرفتم و در کلاس استفاده کردم هم چنین به تولید محتواهای الکترونیکی از کتاب های درسی کلاس پرداختم و ارائه درس جدید را در کلاس درس با استفاده از لپ تاپ و یا در اتاق تکنولوژی با استفاده از ویدیو پروژکتور و بورد الکترونیکی انجام دادم. این اقدامات تا حدودی باعث بهبود تمرکز و انگیزه دانش اموزان شد بطوریکه اولیای بچه ها بارها و بارها ابراز رضایت داشتند و بیان می کردند که فرزندشان از آمدن به مدرسه لذت…

پایان نامه بررسی میزان انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه و عوامل موثر بر آن

یکی از عوامل عمده موثر در فعالیت انسان داشتن انگیزه و قصد و هدف خاص برای آن رفتار می باشد. از این نقطه نظر انگیزه عامل اساسی در مقوله آموزش و پرورش از لحاظ تحصیلی است. انگیزه افراد را وادار به تحصیل به شکل های گوناگون می کند. با توجه به تفاوت و شدت انگیزه است که نوع، جهت و شکل فعالیت در حوزه تحصیل مشخص می شود، گو اینکه، متغیرهای دیگری نیز در این بحث می تواند دخیل باشد. ولی در ابعاد روانی خود انگیزه نقش اساسی دارد. قسمت عمده انگیزه به عامل شکل دهنده آن یعنی انگیزش بستگی دارد. روانشناسان انگیزش را تغییر، عامل یا مفهومی فرض می کنند که می تواند بعضی از رفتارها را تبیین کند، با وجود این، انگیزه قابل مشاهده نیست و یک سازه فرضی تلقی می شود. استنتاج انگیزه ها از رفتار و اعمال مشکل است و مهم این است که انگیزش چه تأثیری دارد و چه می کند. با این وصف، معلم می تواند با بررسی های و مشاهدات مستقیم با دانش آموزان از ایجاد انگیزش آنها اطلاعاتی بدست آورد. (کدیور، ۱۳۷۹) مفهوم انگیزش بطور سنتی برای تبیین و جهت فعالیت افراد بکار می رود (پروین، ۱۳۷۲). انگیزش دانش آموزان ممکن است…