پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن (BDMCQ)
پرسشنامه / مارس 28, 2016

تعداد گویه ها: ۳۱ هدف: ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن و ابعاد آن زیر مقیاس ها: راهبردهای کنترل فراشناختی – ائتلاف فکر / عمل یا در آمیختگی افکار – باورهای مثبت و منفی فراشناختی – رفتارهای ایمنی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه توانایی دریافت نشانه های حرکات بدن گیونز و شفلن
پرسشنامه / ژانویه 14, 2016

تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: سنجش توانایی دریافت نشانه های حرکات بدن معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی مارش و همکاران (PSDQ-S) – فرم کوتاه
پرسشنامه / دسامبر 23, 2015

تعداد گویه ها: ۳۶ هدف: ارزیابی خودپنداره بدنی زیر مقیاس ها: چربی بدنی – قدرت – هماهنگی – لیاقت ورزشی – فعالیت بدنی – عزت نفس – انعطاف پذیری – سلامتی – ظاهر – استقامت سازندگان پرسشنامه: مارش، مارتین و جاکسون معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۱۰ تعداد صفحات: ۱۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس تمایل به عضلانی بودن مک ریری و ساس (DMS)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: سنجش نگرش ها و رفتارهای مربوط به عضلانی بودن زیر مقیاس ها: نگرش به تصویر تن عضلانی – رفتارهای مربوط به عضلانی بودن – مصرف دارو برای پرورش عضلات نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۰ تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

شاخص توده بدنی کوتله (BMI)
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

هدف: تشخیص چاقی و اندازه گیری بافت چربی و سلامت وزن فرد نسبت به قد نمره گذاری: دارد سال انتشار: ۱۸۵۰ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه روابط چند بعدی بدن (MBSRQ)
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۴۶ هدف: ارزیابی تصویر بدنی و عزت نفس و آگاهی مربوط به ارگانیزم های مختلف بدنی زیر مقیاس ها: ارزشیابی قیافه – جهت گیری قیافه – ارزشیابی تناسب اندام – جهت گیری تناسب اندام – وزن ذهنی (فاعلی) – رضایت بدنی (اجزاء بدن) نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی مارش و همکاران (PSDQ)
پرسشنامه / سپتامبر 8, 2015

تعداد گویه ها: ۵۶ هدف: سنجش ادراک فرد از خود در ارتباط با حیطه بدنی زیر مقیاس ها: لیاقت ورزشی – چربی بدنی – ظاهر – انعطاف پذیری – سلامتی – فعالیت بدنی – هماهنگی – عزت نفس سازندگان پرسشنامه: مارش و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۴ تعداد صفحات: ۱۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه تیپ بدنی کرچمر
پرسشنامه / آگوست 31, 2015

تعداد گویه ها: ۴۱ هدف: ارزیابی ویژگیهای جسمی و روانی افراد از طریق تیپ شناسی جسمی و روانی زیر مقیاس ها: ویژگیهای جسمی – ویژگیهای روانی سازندگان پرسشنامه: کرچمر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد روش اجرا: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه چندبعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود (MBSRQ)
پرسشنامه / آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۶۹ هدف: ارزیابی نگرش افراد درباره ابعاد تصویر بدنی خود زیر مقیاس ها: ارزیابی ظاهر – گرایش ظاهر – ارزیابی تناسب – گرایش تناسب – ارزیابی سلامت – گرایش سلامت – گرایش بیماری – رضایت بدنی – وزن ذهنی – دلمشغولی با (اضافه) وزن نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.