پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت
پرسشنامه / خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

تعداد گویه ها: ۳۲ هدف: سنجش جو سازمانی و ابعاد آن زیر مقیاس ها: روحیه گروهی – مزاحمت – صمیمیت – علاقه مندی – ملاحظه گری – فاصله گیری – نفوذ و پویایی – تأکید بر تولید سازندگان پرسشنامه: هالپین و کرافت معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پیشینه و ادبیات جو سازمانی
پیشینه و ادبیات / مهر ۱۱, ۱۳۹۵

تعاریف نظریه پردازان مدیریت از جو سازمانی: – داکرت ۲۰۰۴ آشکار شدن شیوه ها و الگوهای زیربنایی که در پیش فرضها، مصادیق و اعتقادات نهفته است و فرهنگ را می سازد. – فلمینگ ۲۰۰۲ جو سازمانی نمایی از ویژگیهای ظاهری فرهنگ است که از ادراکات و نگرشهای کارکنان ناشی می شود. – پاول و باترفیلد ۱۹۷۸ جو سازمانی بیانگر ویژگیهای سازمانی است که افراد آن را به صورت کل نگر درک می کنند. – برین ۱۹۷۴ جو سازمانی را به منزله شخصیت سازمان معرفی کرده اند. جو سازمان شیوه برخورد اعضا با سازمان است. – بولدن ۱۹۹۲ جو سازمانی محیطی است که افراد در آن کار می‌کنند و منعکس کننده نگرش کارکنان و سبک مدیریت سازمان است. مکلری و هنسلی جو سازمانی را جنبه کیفی روابط بین افراد در یک سازمان تعریف می کنند که بستگی به درک فرد از کار و مقام او و دیگر اعضا در سازمان دارد. این ادراکات عمدتاً به وسیله مشارکت افراد در سازمان تعیین می شود و مجموعه رفتار آنها روابط کاری افراد را به وجود می آورد. هالپین برای توضیح این مفهوم از یک تشبیه استفاده می کند. او می گوید: نسبت شخصیت به فرد مثل نسبت جو سازمانی به سازمان است. به…

پرسشنامه فاصله قدرت
پرسشنامه / فروردین ۲۲, ۱۳۹۵

تعداد گویه ها: ۲۷ هدف: اندازه گیری و تعیین نمره فاصله قدرت مدیران زیر مقیاس ها: سلسله مراتب – پاداش – جو سازمانی – تصمیم گیری – ارتباط – یادگیری سازمانی – مدیریت معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۹۰ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه تعیین رابطه خلاقیت و جو سازمانی اداره آموزش و پرورش

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین جو سازمانی و خلاقیت کارکنان اداره ی آموزش و پرورش است. لذا روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می ‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره ی آموزش و پرورش می باشد که شامل ۵۰ (۸ زن و ۴۲ ) نفر بصورت نیروی رسمی در اداره ی آموزش و پرورش مشغول به کار می باشند که نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد جو سازمانی هالپین و کرافت و پرسشنامه خلاقیت رندسیپ که از روایی و پایایی بالاتری برخوردار بود استفاده شد. و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss برای آزمون فرضیات با استفاده از آمار ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه ( به روش گام به گام ) استفاده شد که نتایج حاصل از آن نشان می دهد که بین جو سازمانی و خلاقیت کارکنان رابطه مثبت معناداری وجود دارد بطوریکه از میان ابعاد جو سازمانی حاکم بر اداره آموزش و پرورش ، متغییر ملاحظه گری بیشترین پیش بینی را بر خلاقیت کارکنان اداره ی آموزش و پرورش دارد. به طور کلی مفهوم جو سازمانی که در اواخر دهه شصت متداول…

پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه سیگل و کایمر
پرسشنامه / شهریور ۱۰, ۱۳۹۴

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: ارزیابی جو سازمانی نوآورانه سازندگان پرسشنامه: سیگل و کایمر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۸ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات جو سازمانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات جو سازمانی

پرسشنامه جو سازمانی ساسمن و دیپ (OCQ)
پرسشنامه / شهریور ۱۰, ۱۳۹۴

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: شناخت جو سازمان زیر مقیاس ها: وضوح و توافق هدف – وضوح و توافق نقش – رضایت از پاداش – رضایت و توافق بر روی رویه ها – اثربخشی ارتباطات نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۹ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات جو سازمانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات جو سازمانی

پرسشنامه توصیف جو سازمانی – مدرسه (OCDQ)
پرسشنامه / شهریور ۹, ۱۳۹۴

تعداد گویه ها: ۳۴ هدف: سنجش رفتار معلمان و مدیران مدارس زیر مقیاس ها: رفتار مشغول – رفتار ناکام – رفتار صمیمی – رفتار حمایتی – رفتار دستوری نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات جو سازمانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات جو سازمانی

پایان نامه بررسی رابطه بین جو سازمانی با روحیه دبیران دبیرستان های دولتی و غیر انتفاعی

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین جو سازمانی با روحیه دبیران دبیرستانهای دولتی و غیر انتفاعی با استفاده از روش تحقیق توصیفی – همبستگی در دبیرستانهای دولتی و غیرانتفاعی با حجم نمونه (۳۰ دبیرستان و ۳۰۲ دیر) که از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انجام شد، انجام گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه جو سازمانی هوی و سیبو و پرسشنامه روحیه (محقق ساخته) بوده است بطوریکه مدیران تنها به پرسشنامه جو سازمانی و دبیران به هر دو پرسشنامه جو سازمانی و روحیه پاسخ دادند. در این تحقیق دو سوال و هشت فرضیه مطرح شده بود که پس از تجزیه و تحلیل و آزمون آماری نتایج زیر بدست آمد: ۱- ۸۰ درصد دبیرستانهای مورد مطالعه دارای جو باز و ۲۰ درصد دارای جو غیر متعهد بودند و این نتیجه بیانگر آن است که دبیرستانهای دولتی و غیر انتفاعی به جو باز گرایش بیشتری دارند. ۲- دبیران دبیرستانهای مورد مطالعه از روحیه بالایی برخوردارند اما بین نمرات روحیه دبیران انواع دبیرستانها تفاوت وجود دارد. ۳- روحیه دبیران با توجه به جو سازمانی آنها متفاوت است یعنی بین نمرات روحیه دبیران در دبیرستانهای دارای جو باز با روحیه دبیران دبیرستانهای جو غیر متعهد تفاوت وجود دارد به عبارت…