پروژه بررسی تأثیر دو زبانگی بر افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

تحقیقی که پیش رو دارید درباره تأثیر دو زبانگی بر افت تحصیلی دانش آموزان انجام گرفته است داده های این تحقیق عبارت است از فراوانی پاسخ معلمان به گزینه های نظر سنجی. جامعه اماری کلیه معلمان دوره ابتدایی می باشد که از این تعداد ۳۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و اطلاعات لازم از طریق پرسش نامه محقق ساخته به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده هااز آزمون ۲ x استفاده گردیده و نتایج به دست آمده به شرح زیر است. ۱- بین دو زبانگی و کاهش نمرات درسی دانش آموزان رابطه معنا داری وجود دارد. ۲- بین دو زبانگی و کاهش تمایل دانش آموزان به درس رابطه ی معنا داری وجود دارد. ۳- بین دو زبانگی و عدم تفهیم دروس رابطه ی معناداری وجود دارد. ۴- بین دو زبانگی و مشکل دانش اموزان در قرائت و املا ی فارسی رابطه ی معنا داری وجوددارد. ۵- بین دو زبانگی و کاهش اعتماد به نفس دانش آموزان رابطه معنا داری وجود دارد. ۶- بین دو زبانگی و کاهش امکان پرسش دانش آموزان از معلمان رابطه ی معنا داری وجود ندارد. فهرست مطالب چکیده فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق هدف کلی تحقیق اهداف فرعی…