پرسشنامه سنجش رضایتمندی بیماران سرپایی
پرسشنامه / شهریور ۱۹, ۱۳۹۴

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش میزان رضایتمندی بیماران سرپایی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه رضایتمندی بیماران
پرسشنامه / شهریور ۱۸, ۱۳۹۴

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: سنجش میزان رضایتمندی بیماران نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه رضایتمندی بیماران در بیمارستان
پرسشنامه / شهریور ۱۸, ۱۳۹۴

تعداد گویه ها: ۱۱ هدف: سنجش میزان رضایتمندی بیماران در بیمارستان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه رضایتمندی بیماران بستری
پرسشنامه / شهریور ۱۸, ۱۳۹۴

تعداد گویه ها: ۴۱ هدف: سنجش رضایتمندی بیماران بستری زیر مقیاس ها: پذیرش – خدمات پزشکی – خدمات پرستاری – امکانات بهداشتی و رفاهی – تغذیه – آزمایشگاه – رادیولوژی – الکتروگرافی (نوار قلب) – داروخانه – اطلاع رسانی – نگهبانی – بیمه – ترخیص نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه رضایتمندی بیماران از کیفیت خدمات بیمارستانی
پرسشنامه / شهریور ۱۸, ۱۳۹۴

تعداد گویه ها: ۵۲ هدف: سنجش میزان رضایتمندی بیماران از کیفیت خدمات بیمارستانی زیر مقیاس ها: نگهبانی – پذیرش – منشی بخش – واحد خدمات – کادر پزشکی – کادر پرستاری – آزمایشگاه – تغذیه – ترخیص و صندوق – تصویر برداری – داروخانه – امکانات رفاهی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه رضایتمندی بیمار و همراهان بیمار
پرسشنامه / شهریور ۱۸, ۱۳۹۴

تعداد گویه ها: ۴۹ هدف: سنجش رضایتمندی بیمار و همراهان بیمار از بیمارستان معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.