مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل گوشه گیری دانش آموز را برطرف نمایم؟

گوشه گیری از نظرلغوی به معنای تنها و مجرد و در خلوت نشستن و از جمع کناره گرفتن است. گوشه گیر کسی است که از مردم دوری می کند و عزلت می گزیند و بدان وسیله خود را با محیط اطراف سازگار می سازد، البته هر نوع عزلت و در تنهای ماندن گوشه گیری تلقی نمی شود هر انسان گاه گاهی دوست دارد تنها باشد تا به خود شناسی و حل مشکلات زندگی بپردازد گوشه گیری زمانی حالت بیماری پیدا می کند که فرد از آمیزش با جمع و همنوعان بیزار و بیمناک باشد در این مورد اگر گوشه گیری بموقع درمان نشود به پیدایش حالات روانی شدید و افسردگی منجر می شود. (شفیع آبادی ، ۱۳۷۴، ص ۹۴) . فهرست مطالب مقدمه توصیف وضعیت موجود (تشخیص مسئله) گردآوری اطلاعات (شواهد یک) مصاحبه جلسه دوم مصاحبه با معلم نیز می توانست به شناخت من از دانش آموز کمک کند انتخاب راه حل های ممکن انتخاب راه حل مناسب، اعتبار بخشی و اجرای راه حل اهم راهکار های ارائه شده به شرح زیر می باشد گرد آوری اطلاعات (شواهد ۲) مشاهده مصاحبه با پدر دانش آموز مصاحبه با معلم دانش آموز وضعیت تحصیلی نتیجه مبانی نظری پژوهش گوشه گیری علایم و…