مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم رفتار پرخاشگرانه دانش آموز را کاهش دهم؟
مستندات اقدام پژوهی / آگوست 26, 2016

پرخاشگری از هدف آسیب رساندن سرچشمه می گیرد بر اساس تعریف عملیاتی ارائه شده، پرخاشگری تمایل به شرکت در اعمال آسیب زای فیزیکی و روان شناختی برای کنترل اعمال دیگران است در ایران یکی از عمده ترین علت های مرگ و میر جوانان پرخاشگری آنها به یکدیگر است نگاهی کوتاه به اطراف نشان خواهد داد که همانگونه که “الیوت ارونسون” گفته است (عصر ما عصر پرخاشگری است) دکتر علی قائمی بیان می دارد که از نظر علمی باید گفت پرخاشگری یک کشش و یا یک گرایش در فرد است که به صورت کشتن و ویران کردن خود را نشان می دهد امری که فرد بعنوان عکس العمل از خود بروز می دهد به گونه ای که باید گفت مناسب عمل یا رفتار طرف مقابل نیست. دکتر نوابی نژاد گفته است در عین حال که پرخاشگری یک رفتار مطلوب در سیر رشد طبیعی کودک است ولی اگر تحت کنترل صحیح نباشد می تواند بصورت هیجان از هم پاشیده ای درآید. فهرست مطالب مقدمه توصیف وضع موجود و تشخیص حل مساله پرخاشگری از دیدگاه روانشناسان نظریه های پرخاشگری علل و عوامل پرخاشگری زیان‌های پرخاشگری تکنیک‌هایی لازم برای کنترل پرخاشگری در محیط خانواده درمان پرخاشگری گردآوری اطلاعات شواهد (۱) تجزیه و تحلیل شواهد…