مقاله موانع و چالش های پرورش خلاقیت در آموزش و پرورش با برون رفت از خلاقیت سازمانی و ارائه راهکارها

سپتامبر 14, 2015

از آنجا که صاحبنظران خلاقیت را ایده ها و عقایدی جدید می دانند که بایستی عملی شود. چنانچه این ایده های جدید به واقعیت نپیوندد خیال پردازی بیش نیست و همچنین به لحاظ اینکه آموزش و پرورش در میان سایر سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده ؛ باید گفت که خلاقیت افراد در این سازمان از واجبات امر در جهان محسوب می گردد. اما اینکه موانع و چالش های پرورش خلاقیت در این سازمان چیست و به کدامین امر متوجه است ، محقق خلاقیت را از دید سازمانی مورد بحث قرار داده و موانع و چالش های جدی آن را استخراج و با ارائه راهکارهایی سازنده به این امر پایان داده است . تحقیق حاضر به لحاظ اهداف ،کیفی و به لحاظ روش توصیفی است . بدین منظور محقق ابتدا سعی نموده است موانع و چالش های پرورش خلاقیت را مورد شناسایی ، سپس آنها را در قالب پرسشنامه محقق ساخته قرار دهد. جامعه آماری تحقیق ۶۶ نفر از مدیران و معاونان پرورشی شهرستان مغان (۳۸ مدیر آموزشی ، ۲۸ نفر معاون پرورشی) است. نمونه آماری از طریق جدول مورگان ۵۷ نفر (۳۲ مدیر آموزشی ، ۲۵ نفر معاون پرورشی) به صورت تصادفی ساده بوده است. در این پژوهش به لحاظ کیفی بودن آن محقق بیشتر بدنبال تحلیل کیفی سوالات بوده که نتایج زیر حاصل شده است. از جمله موانع و چالش های جدی پرورش خلاقیت در آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران و معاونان پرورشی با برون رفت از خلاقیت سازمانی عبارت بودند از : عدم تشویق ایده های برتر به لحاظ مالی ، عدم وقت و منابع کافی برای آزمودن ایده ها ، عدم استقبال از نگرش های جدید ، مقاومت سازمان در برابر هر گونه تغییر ، عدم تعارض و ریسک پذیری ، مراقبت و نظارت مستقیم افراد بالادست ، کنترل و ارزیابی کارکنان منطبق با استانداردهای رسمی. راهکارهای کلیدی برای عبور از موانع پرورش خلاقیت در این سازمان : اهمیت به کارکنان این سازمان به لحاظ اهمیت خاص آن در جامعه که بایستی همانند سایر سازمان های آموزشی از جمله آموزش عالی که از ایده های جدید و پژوهش گرانه کارکنان حمایت مالی لازم صورت می گیرد. توجه به امر تغییر و تحول سازمانی که دست افراد را باز بگذارند ، استقبال از تعارض و ریسک کارکنان ، و همچنین استقبال از خودارزیابی کارکنان و …

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
روش
نتایج
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مآخذ

تعداد صفحات: ۱۵
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند