مقاله میزان تحقق اهداف درس مهارتهای زندگی در دانش آموزان

سپتامبر 14, 2015

پیشرفتهای علمی و فنی سالهای اخیر، انسانها را با انبوهی فزاینده از مسایل گوناگون مواجه ساخته است، تولید، فروش، کار، تغذیه، تحصیل و مسکن از طرفی و فشارهای اجتماعی و روانی از طرف دیگر، از جمله مسایلی هستند که اغلب انسانها به خصوص نوجوانان و جوانان با آنها درگیر هستند.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تعریف و بیان مسأله
اهداف اجرای پژوهش
اهداف کلی
اهداف جزیی
فرضیه های پژوهش
روش تحقیق
جامعه آماری پژوهش
روش نمونه گیری و حجم نمونه
چگونگی عمل آزمایش
چگونگی جمع آوری داده ها
ابزارهای جمع آوری داده ها
پرسشنامه استعداد و توانمندی
پرسشنامه پیش بینی نتایج تصمیم ها
پرسشنامه تعیین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت
پرسشنامه ابراز وجود
پرسشنامه ارتباط مطلوب
پرسشنامه مقیاس خودکارآمدی
پرسشنامه نگرش نسبت به مواد مخدر
پرسشنامه ارزشها
مقیاس سنجش ویژگیهای مثبت و ویژگی های قابل تغییر
روشها و تکنیکهای آماری
آزمون فرضیه های تحقیق
بحث در یافته های تحقیق
پیشنهادها
الف) پیشنهاد به برنامه ریزان و مسئولان آموزش و پرورش
ب) پیشنهاد به مدیران دبیرستانها و مشاوران
ج) پیشنهادهای حاصل از ادبیات پژوهش و تجربیات محقق به برنامه ریزان، مدیران و مشاوران
محدودیتهای پژوهش
منابع فارسی
منابع خارجی

تعداد صفحات: ۳۱

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند