پایان نامه مقایسه الگوهای شخصیتی، استرس ادراک شده و سبکهای مقابله ای در بیماران آسمی و افراد سالم

سپتامبر 3, 2015

هدف این پژوهش مقایسه الگوهای شخصیتی ، استرس ادراک شده و سبکهای مقابله ای در بیماران آسمی و افراد سالم است. برای این منظور ۴۰ نفربیمار دارای تشخیص آسم (۲۰ نفرمرد و۲۰ نفرزن) از میان بیماران مراجعه کننده به بیمارستهای تامین اجتماعی و امام خمینی انتخاب مورد بررسی قرار گرفتند. گروه سالم ازمیان دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی از طریق همتا سازی با گروه بیمار انتخاب گشتند. برای بررسی استرس ادراک شده از مقیاس کوهن وهمکاران ، جهت بررسی الگوهای شخصیتی از پرسشنامه شخصیتی آیزنگ و درنهایت جهت ارزیابی سبکهای مقابله ای از پرسشنامه سبکهای مقابله ای لازاروس و فولکمن استفاده گشت . یافته ها با استفاده از آزمونهای t و همبستگی پیرسون مورد بررسی قرارگرفتند. یافته ها نشان دادند که میزان استرس ادراک شده در بیماران آسمی ازافراد سالم بیشتراست. همچنین الگوهای شخصیتی دو گروه تفاوت معناداری باهم داشتند. به این صورت که بیماران آسمی درونگراتر از افراد سالم بوده و از ثبات هیجان کمتری برخوردار بودند. همین طور بین سبکهای مقابله ای بیماران آسمی و افراد سالم تفاوت وجود داشت ، به این صورت که نمره بیماران آسمی در روشهای مقابله ای هیجان مدار در مقایسه با افراد سالم بیشتر بود. بین میزان استرس ادراک شده و سبکهای مقابله ای گروه بیمار رابطه معنادار وجود نداشت.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
اهداف کلی
اهداف جزئی
فرضیه های پژوهش
سوال پژوهشی
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
انواع متغیرهای طرح تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق
مقدمه
مبانی نظری پژوهش
آسم
تعریف آسم
تاریخچه آسم
علایم و نشانه های آسم
سبب شناسی آسم
پیش آگهی و سیربالینی
تظاهرات بالینی آسم
عوامل تحریک کننده بیماری آسم
پیشگیری آسم
شخصیت
تعریف شخصیت و ویژگی های آنها
تاریخچه شخصیت
شخصیت از دیدگاه مردم و روانشناسی
اهمیت محیط طبیعی در رشد شخصیت
نقش وراثت زیستی در رشد شخصیت
پایه های زیستی شخصیت
شخصیت و وراثت از دیدگاه آیزنگ
نظریه اچ.جی.آیزنگ
نظریه تقویت دالرد و میلر
نظریه یونگ
استرس
مفهوم استرس
تعریف استرس
تاریخچه استرس
نشانه ها و علایم استرس
منابع استرس
دیدگاه شناختی استرس
استرس و پاسخ فیزیولوژیابی
مراحل استرس
آموزش استرس
آموزش تلقیح استرس
کنار آمدن با استرس
چند راه حل برای کاهش استرس
پیشگیری از استرس
درمان استرس
مقابله با استرس ادراک شده
تعریف مقابله
تاریخچه مقابله
مراحل مقابله با استرس
شیوه های مقابله با استرس
طبقه بندی راهبردهای مقابله
سابقه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور
جمع بندی تحقیقات
فصل سوم: روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزارهای گردآوری اطلاعات
پرسشنامه شخصیتی آیزنگ
مقیاس استرس ادراک شده
پرسشنامه راههای مقابله ای
روند جمع آوری اطلاعات
روش تحقیق
روش های آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: یافته ها و نتایج تحقیق
مقدمه
یافته های توصیفی
توصیف متغیرهای تحقیق
پرسشنامه شخصیتی آیزنگ
استرس ادراک شده
سبک های مقابله ای
یافته های استنباطی
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
محدودیت های تحقیق
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۹۲
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند