پایان نامه ارتباط ساختار سازمانی با اثربخشی بازاریابی

سپتامبر 4, 2015

ظهور و پیدایش سازمانها با زندگی اجتماعی انسانها مقارن می باشد ، و توسعه و تکامل اشکال زندگی بشر در جوامع مختلف به خصوص در قرن حاضر منجر به توسعه و گسترش سازمانهای اجتماعی مختلفی گردیده که هر روز به وسعت ودامنه آن به لحاظ رشد دانش و فنون بشر و تخصصی شدن هر چه بیشتر فعالیتها، افزوده شده و گسترش بیشتری یافته است. این امرخود معلول روند تکامل زندگی بشر و پیدایش نیازمندیهای جدیدی است که انسان امروزی را واداشته که برای پاسخگوئی به این نیازها دست به ایجاد سازمانهای مختلفی بزند که هر روز نیز بر پیچیدگی و وسعت آنها افزوده شده است و بالطبع برای اینکه این سازمانها بتوانند به بهترین نحوه پاسخگوی اهداف تعیین شده باشند ضروری است، آنها را طبق اصول و موازین علمی اداره نمایند. لذا لازمه این کار شناخت هر چه دقیق تر و کاملتر آنهاست.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات
مقدمه
تعریف و بیان موضوع
بیان مسأله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
چهارچوب نظری تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
قلمرو تحقیق
تعریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم: مبانی نظری و تئوریک تحقیق
بخش نخست: سازمان و ساختار سازمانی
تعاریف سازمان
روشهای مطالعه سازمان
بررسی و مطالعه ساختار سازمانی
تعریف ساختار سازمان
ابعاد ساختار سازمانی
۱- پیچیدگی
تفکیک افقی
تفکیک عمودی
حیطه نظارت
تفکیک مکانی (فضائی)
چرا پیچیدگی مهم است؟
پیچیدگی برای مدیران به چه مفهوم است؟
۲- رسمیت
چرا رسمیت مهم است؟
روشهای رسمیت
تمرکز
تعریف تمرکز
تمرکز گرائی و پیچیدگی
تمرکز گرائی و رسمیت
مزایای تمرکز
مزایای عدم تمرکز
بخش دوم: بهره وری
مقدمه
تاریخچه بهره وری
سازمان بهروری ملی ایران NIPO
جلوه های بهره وری
سطوح بهره وری
عوامل موثر بر افزایش بهره وری
عوامل داخلی بهره وری بنگاه
عوامل خارجی بهره وری بنگاه
غواید و اهمیت بهره وری
ویژگیعای مجری بهره وری
سطوح بهره وری
موانع و مشکلات بهره وری نیروی انسانی
بهره وری منابع انسانی و نحوه اندازه گیری آن
بخش سوم: نظامهای مدیریت منابع انسانی
اهمیت و نقش مدیریت منابع انسانی
تعریف مدیریت منابع انسانی
وظایف مدیریت منابع انسانی
نظام جذب نیروی انسانی
اهمیت و ضرورت جذب نیروی انسانی
تعریف برنامه ریزی نیروی انسانی
کارمند یابی
جایگزین های کارمند یابی
منابع و روشهای کارمند یابی
انتخاب (گزینش)
فرآیند گزینش
مراحل و گامهای گزینش
جامعه پذیری کارکنان (آشناسازی)
فرآیند جامعه پذیری کارمند
روشهای آشناسازی و اجتماعی کردن
نظام جذب در ادارات دولتی ایران
نظام انتصاب (بکارگیری) منابع انسانی
مفهوم و انواع جابجایی
ترفیع
انتقال
تنزل مقام
خاتمه خدمت
انطباق شغلی (تناسب شخص با شغل)
تعدیل نیروی انسانی
انتصاب در ادارات دولتی ایران
پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
حجم نمونه
روشها و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات
روایی
پایایی
روش تجزیه و تحلیل داده ها
محدودیتهای تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
آمار توصیفی
آزمون فرضیه و تحقیق
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
نتایج آزمون فرضیه ها
پیشنهادات
منابع و مآخذ
جداول و پیوست ها

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۳۷
فرمت فایل: word

490,000.00 ریال – خرید

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند