پایان نامه بررسی اثر مانده سپرده بانکی دفاتر ICT روستایی بر روی جذب منابع بانکی پست بانک ایران

سپتامبر 4, 2015

این تحقیق با هدف بررسی اثر مانده سپرده بانکی دفاتر ICT روستایی بر روی جذب منابع بانکی پست بانک ایران انجام شده است. پایه نظری مدل استفاده شده در این تحقیق از تابع تقاضای پول فریدمن اقتباس شده است. در این تحقیق اثر متغیرهایی مانند مانده سپرده بانکی دفاتر ICT روستایی، تسهیلات اعطائی به مشتریان در دفاتر ICT روستایی، تولید ناخالص داخلی هر استان و تعداد کارگزاران دفاتر ICT روستایی بر مانده منابع کل پست بانک ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
در این تحقیق از روش اقتصاد سنجش Panel Data برای ۳۰ استان کشور طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۳ استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر سپرده بانکی و تسهیلات اعطایی در دفاتر ICT روستایی بر جذب سپرده بانکی پست بانک ایران می باشد. نتیجه حاصل از این تحقیق نشان می دهد که می بایست به بخش روستایی توجه بیشتری شود و بستر بانکداری اینترنتی در روستاها گسترش یابد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
ضرورت و اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
فرضیه ها
جامعه و نمونه آماری تحقیق
قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق
روش و ابزار گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
مدل
نوع روش تحقیق
تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق
سازماندهی تحقیق
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
تاریخچه بانکداری
پیدایش بانکداری
آغاز بانکداری در ایران
اهداف و وظایف بانک
انواع سپرده
انگیزش پیدایش پست مالی (پست بانک)
وضعیت پست بانک ها در جهان (۲۰۰۰)
خدمات پست بانک در سراسر دنیا
تاریخچه خدمات بین المللی پست بانک ها
تاریخچه پست مالی در ایران
سیر تشکیل پست بانک ایران
انواع خدمات پست بانک در ایران
انواع تسهیلات بانکی در پست بانک ایران
دفاتر ارتباطات و فن آوری اطلاعات (ICT) روستایی
دلایل توجیهی طرح راه اندازی ده هزار دفتر ارتباطات روستایی
اهداف طرح راه اندازی ده هزار دفتر ارتباطات روستایی
اقدامات انجام شده در پست بانک ایران نسبت به دفاتر خدمات بانکی پست بانک ایران
دفاتر خدمات بانکی و ایجاد فرصتهای جدید
انواع خدمات بانکی ارائه شده در دفاتر
رویکرد پست بانک ایران در تأمین مالی روستایی
پایه های نظری تحقیق
تقاضای پول
نظریه مقداری پول
نظریه ریکاردو
نظریه روانی پول
نظریه مکتب کمبریج (نظریه توازن نقدینگی)
نظریه پولی و یکسل
نظریه کینز: نظریه رجحان نقدینگی
نظریه جدید مقداری پول (نظریه میلتون فریدمن)
تابع تقاضای پول فریدمن
تحقیقات انجام شده
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج کشور
فصل سوم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
روش تخمین مدل
استایی و چگونگی آن
آزمون ریشه واحد ایم، پسران و شین (IPS)
روش تخمین داده های تلفیقی
داده های تلفیقی متوازن و غیر متوازن
تخمین معادلات به روش داده های تلفیقی
مدل
تحلیل توصیفی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
آزمون f لیمر
برآورد و تجزیه و تحلیل مدل
نتایج حاصل از آزمون وایت
نتایج حاصل از آزمون دیکی فولر برای متغیرهای الگو
آزمون هاسمن
برآورد مدل
فصل پنجم: تفسیر یافته ها، نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتیجه گیری
نتایح توصیفی
نتایج تجربی
پیشنهادات
مزایای استفاده از داده های تابلویی
مشکلات استفاده از داده های تابلویی
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوست ها و ضمایم

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۵۳

490,000.00 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند