پایان نامه بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن

سپتامبر 4, 2015

تحقیق حاضر به بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن می‌ پردازد. متغیر وابسته در این تحقیق اعتماد اجتماعی است که با ابعاد اعتماد بین شخصی و اعتماد نهادی با معرف‌های میزان صمیمیت و اطمینان مورد سنجش قرار گرفته است. متغیرهای مستقل در این تحقیق عبارتند از احساس امنیت، رضایت از زندگی، ارزش‌های مشترک، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی، سن و جنسیت.
به منظور بررسی اعتماد، ۲۶۰ نفر از افراد بالای ۱۶ سال اعم از (زن و مرد) به روش نمونه‌ گیری خوشه ‌ای طبقه ‌ای با حجم نامتناسب انتخاب شدند. این تحقیق به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه انجام پذیرفته است که داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از روش‌های آماری در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی، مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نتایج تحقیق، حاکی از وجود رابطه معنی ‌دار بین متغیرهای سن، احساس امنیت، رضایت از زندگی، ارزش‌های مشترک با میزان اعتماد اجتماعی می ‌باشد. بین پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی و میزان اعتماد اجتماعی رابطه معنی ‌داری وجود نداشت و نیز تفاوت معنی‌ داری در بین دو گروه جنسیت زنان و مردان با میزان اعتماد اجتماعی وجود نداشت.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
ادبیات تحقیق
تاریخچه موضوع
پیشینه تحقیق
تحقیقات داخل کشور
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
سرمایه اجتماعی
مفهوم سرمایه
منابع سرمایه اجتماعی
تاریخچه سرمایه اجتماعی
نظریه پردازان سرمایه اجتماعی
جیمز کلمن
پیر بوردیو
رابرت پاتنام
فرانسیس فوکویاما
اعتماد اجتماعی
مفهوم اعتماد
اشکال اعتماد اجتماعی
اعتماد بنیادی
اعتماد بین شخصی
اعتماد تعمیم یافته
اعتماد نهادی
نظریه پردازان اعتماد اجتماعی
آنتونی گیدنز
رابرت پاتنام
پیوتر زتومکا
کلاس افه
فوکویاما
اینگلهارت
چهارچوب نظری
فرضیات تحقیق
تعریف مفاهیم
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری و برآورد حجم نمونه
واحد تحلیل
روش نمونه گیری
شیوه کدگذاری متغیرها
روایی و پایایی تحقیق
اعتبار
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی
جداول یک بعدی ابعاد
یافته های استنباطی
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت های تحقیق
منابع و مآخذ
فهرست جدول ها
جدول ۱-۱) طبقه‌ بندی روش‌شناسانه پژوهش‌های انجام شده در حوزه اعتماد (خارج کشور)
جدول ۱-۲) ارزش‌های اعتماد ‌آفرین نهادها
جدول ۲-۲) مقایسه دیدگاه‌ های نظری اعتماد در میان نظریه‌ پردازان
جدول ۳-۲) ماتریس‌ تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
جدول ۱-۳) ضریب آلفای گویه‌ های مربوط به هر یک از متغیرها
جدول ۱-۴) توصیف میانگین و انحراف استاندارد سن جامعه مورد بررسی
جدول ۲-۴) توصیف جنسیت آزمودنی های مورد بررسی
جدول ۳-۴) توصیف فراوانی و درصد شغل مادر جامعه مورد بررسی
جدول (۴-۴) توصیف فراوانی و درصد شغل مادر جامعه مورد بررسی
جدول (۵- ۴) توصیف فراوانی و درصد میزان تحصیلات نمونه مورد بررسی
جدول (۶- ۴) توصیف فراوانی و درصد میزان درآمد نمونه مورد بررسی
جدول (۷- ۴) توصیف فراوانی و درصد میزان اعتماد بین ‌شخصی نمونه مورد بررسی
جدول (۸- ۴) توصیف فراوانی و درصد میزان اعتماد نهادی (سازمان‌ها و نهادهای رسمی) نمونه مورد بررسی
جدول (۹- ۴) توصیف فراوانی و درصد میزان اعتماد نهادی (اعتماد به اصناف و اقشار) نمونه مورد بررسی
جدول (۱۰- ۴) توصیف فراوانی و درصد میزان اعتماد اجتماعی نمونه مورد بررسی
جدول (۱۱- ۴) توصیف فراوانی و درصد میزان احساس امنیت نمونه مورد بررسی
جدول (۱۲- ۴) توصیف فراوانی و درصد میزان رضایت از زندگی نمونه مورد بررسی
جدول (۱۳- ۴) توصیف فراوانی و درصد میزان ارزش‌های مشترک نمونه مورد بررسی
جدول (۱۴- ۴) ارتباط بین سن و میزان اعتماد اجتماعی
جدول (۱۵- ۴) آزمون t مستقل مربوط به مقایسه میزان اعتماد اجتماعی برحسب جنسیت
جدول (۱۶- ۴) ارتباط بین پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی و میزان اعتماد اجتماعی
جدول (۱۷- ۴) ارتباط بین احساس امنیت و میزان اعتماد اجتماعی
جدول (۱۸- ۴) ارتباط بین رضایت از زندگی و میزان اعتماد اجتماعی
جدول (۱۹- ۴) ارتباط بین ارزش‌های مشترک و میزان اعتماد اجتماعی
جدول (۲۰- ۴) نتایج رگرسیون گام به گام
فهرست اشکال . نمودارها
مدل مفهومی تحلیل
نمودار (۱-۴) میانگین وانحراف استاندارد سن نمونه مورد بررسی
نمودار (۲-۴) وضعیت جنسیت نمونه مورد بررسی
نمودار (۳-۴) توزیع فراوانی شغل مادر نمونه مورد بررسی
نمودار (۴-۴) توزیع فراوانی شغل پدر نمونه مورد بررسی
نمودار (۵-۴) توزیع فراوانی میزان تحصیلات نمونه مورد بررسی
نمودار (۶-۴) توزیع فراوانی میزان درآمد نمونه مورد بررسی
نمودار (۷-۴) توزیع فراوانی اعتماد بین ‌شخصی نمونه مورد بررسی
نمودار (۸-۴) توزیع فراوانی میزان اعتماد نهادی (سازمان‌ها و نهادهای رسمی) نمونه مورد بررسی
نمودار (۹-۴) توزیع فراوانی میزان اعتماد نهادی (اعتماد به اصناف و اقشار) نمونه مورد بررسی
نمودار (۱۰-۴) توزیع فراوانی میزان اعتماد اجتماعی نمونه مورد بررسی
نمودار (۱۱- ۴) توزیع فراوانی میزان احساس امنیت نمونه مورد بررسی
نمودار (۱۲- ۴) توزیع فراوانی میزان رضایت از زندگی نمونه مورد بررسی
نمودار (۱۳- ۴) توزیع فراوانی میزان ارزش‌های مشترک نمونه مورد بررسی

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۱۰۲
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.