پایان نامه بررسی سبک های حل تعارض مدیران زن و مرد مدارس دولتی و غیر انتفاعی

سپتامبر 3, 2015

در جوامع امروزی بی شک آنچه که بیش از پیش مورد توجه است نیروی انسانی کارآمد است که به عنوان اصلی ترین دارایی سازمان ها و مزیت رقابتی مطرح است و مدیریتی که بتواند با ایجاد روابط سالم و مبتنی بر همکاری و همدلی بین این منابع ارزشمند موفقیت و پیشرفت و ترقی سازمان ها را موجب شود. از طرف دیگر با توجه به گستردگی و پیچیدگی بیش از پیش سازمان ها و تفاوت در اندیشه ها و نگرش ها و باورها و دیدگاه های افراد، تعارض به عنوان جزء انتخاب ناپذیر زندگی سازمانی در عصر حاضر مطرح است. فلذا در سازمان های آموزشی نظیر مدارس که در واقع تضمین کننده ترقی و تعالی هر کشوری در ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و علوم و فن آوری که امروزه بعنوان ابزار قدرت هر کشوری در مجامع بین المللی مطرح می باشند، هدایت درست نیروی انسانی و ایجاد تعامل سازنده بین آنها برای نیل به اهداف آموزشی و پرورشی، نقش مدیریت آموزشی را در هنگام بروز تعارض، اختلاف نظر، تنش و کشمکش در بین افراد که امری اجتناب ناپذیر است از اهمیت بالایی برخوردار می سازد.
همچنین با توجه به وجود تفاوت بین سطوح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان، معلمان و سایر کارکنان آموزشگاه و نیز تفاوت در نیازها، انتظارات، بینش ها و نگرش ها و رفتارهای آنان، تعارض و تنش در بین افراد و گروهها را سبب می شود. و نیز با توجه به اینکه وجود کم تعارض در سازمان ها لازم و بلکه ضروری است لذا وجود مدیریت تعارض برای حل تعارضات پیش آمده و جلوگیری از تأثیر مخرب و غیر کارکردی و منفی آن و تبدیل آن به تعارض سازنده و کارکردی و مثبت و رساندن آن به یک سطح قابل قبول امری ضروری به نظر می رسد.
و از طرف دیگر چون مدیریت تعارض برخورد درست با تعارض و بهره گیری مناسب از آن برای تأمین نیازها و ایجاد خلاقیت ها و شکوفایی استعدادها می باشد بنابراین لازم است در محیط آموزشی ضمن هدایت درست تعارضات محیطی توأم با آرامش و سلامت سازمانی که از ضروریات مدارس اثربخش است بوجود آید. لذا در این مطالعه سعی شده است ضمن آشنایی با سبک های گوناگونی که مدیران مدارس در هنگام مواجهه با تعارضات بکار می گیرند و مقایسه آن با تحقیقات انجام گرفته در این زمینه یافته های خود را نیز در اختیار مدیران محترم قرار دهد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
سوال تحقیق
فرضیات تحقیق
تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه ها
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مفاهیم و تعریف تعارض
دیدگاهها و نظریه های تعارض
دیدگاه سنتی
دیدگاه روابط انسانی
دیدگاه تعاملی
رابطه تعارض و عملکرد
نمودار ۱ رابطه ی تعارض و عملکرد
موقعیت های تعارض
نمودار شماره ۲ موقعیت های تعارض
سطوح تعارض
تعداد افراد موثر در تعارض
عوامل ایجاد کننده تعارض
عوامل تقویت کننده تعارض
مراحل تعارض
نمودار شماره ۳ مراحل تعارض
آثار و پیامدهای تعارض
آثار و پیامدهای مثبت تعارض
آثار و پیامدهای منفی تعارض
زیان های ناشی از تعارض
انواع تعارض
نمودار شماره ۴ انواع تعارض
تعارض بنیادین
تعارض احساسی عاطفی
منابع ایجاد تعارض
روش های ایجاد تعارض
پرسش هایی برای پی بردن به ضرورت ایجاد تعارض
روش نقادی (شیطنت آمیز)
روش مناظره ای یا (جدل)
راه های جلوگیری از تعارض
مدیریت تعارض
تعریف مدیریت تعارض
سبک مدیریت
سبک های مدیریت تعارض
سبک مبتنی بر رقابت (قاطعیت – عدم همکاری)
نتایج سبک مبتنی بر تسلط (رقابت)
سبک مبتنی بر مصالحه (همکاری – عدم قاطعیت)
سبک مبتنی بر اجتناب (عدم همکاری – عدم قاطعیت)
سبک مبتنی سازش
سبک مبتنی بر تشریک مساعی (همکاری – قاطعیت)
بررسی عملکرد مدیران پیرو سبک اجتناب
بررسی عملکرد مدیران پیرو سبک تسلط
بررسی عملکرد مدیران پیرو سبک مصالحه
بررسی عملکرد مدیران پیرو سبک همسازی
بررسی عملکرد مدیران پیرو سبک تشریک مساعی
خلاصه برخی تحقیقات انجام شده در زمینه پژوهش در خارج از ایران
خلاصه برخی تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور
جمع بندی و خلاصه فصل دوم
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار گردآوری داده ها پژوهش
روش تحقیق و شیوه ی جمع آوری اطلاعات
ابزار آماری برای تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل تحقیق
سوال تحقیق
فرضیه ۱ مقایسه میانگین استفاده مدیران زن و مرد از سبک های مدیریت تعارض
فرضیه ۲ مقایسه میانگین استفاده مدیران مدارس دولتی و غیر انتقاعی از سبک های مدیریت
تعارض
فرضیه ۳ بررسی رابطه سابقه مدیریت مدیران و سبک های مورد استفاده آنان
فرضیه ۴ بررسی رابطه بین سن مدیران و سبک های مورد استفاده آنان
فرضیه ۵ بررسی رابطه میزان تحصیلات مدیران و سبک های مورد استفاده آنان
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات تحقیق
منابع و مآخذ
پیوست

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۴۳

490,000.00 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند