پایان نامه بررسی علل عدم تمایل دانش آموزان به شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

سپتامبر 3, 2015

نظامهای تعلیم و تربیت در حالت کلی دارای دو نوع اهداف می باشند، یکی از اهداف آنها که در تمامی سطوح و در تمامی شاخه ها باید در نظر گرفته شود اهداف کلی و یا عمومی است که در راستای نیاز و سطوح فرهنگی جامعه قرار دارد و دیگری اهداف اختصاصی یا خاص هر بخش است که از دیدگاه تأمین و تخصص نیروهای مورد نیاز فعالیتی جامعه قرار می گیرد، در بررسی اهداف و ساختار کلی نظام متوسطه آموزش و پرورش در کشورمان می توان بر چهار نکته اشاره کرد:
الف: تزکیه و تربیت دینی و تقویت مهارت های زندگی
ب: توسعه فرهنگ مهارت آموزی و ایجاد انعطاف لازم به منظور سمت گیری آموزشهای متوسطه در جهت تعیین رشته های تحصیلی بر حسب نیازهای کشور و استعداد افراد و اشتغال مفید و ادامه تحصیل در آموزش عالی
ج: افزایش کمیت و بالا بردن سطح کیفیت و میزان منزلت آموزشهای فنی و حرفه ای
د: سازماندهی امکانات برون سازمانی و بهره گیری از آنها
در اهداف چهارگانه مذکور آموزش های فنی و حرفه ای و یا به عبارت کلی تر آموزشهای توأم با کار، دارای جایگاه و شاخه اصلی است که این موضوع نشانگر اهمیت آن حداقل در نوشتار و در سطح تدوین اهداف آرمانی نظام متوسطه است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
مقدمه
تعریف و بیان مسئله
اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی تحقیق
اهداف جزئی تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف عملیاتی
محدودیت های پژوهش
فصل دوم: چهارچوب نظری و پیشینه مطالعاتی
چارچوب نظری
پیشینه مطالعاتی
بررسی مطالعات و تحقیقات انجام یافته جمع بندی و نتیجه گیری از بحث نظری و پیشینه مطالعاتی
فصل سوم: روشها
روش تحقیق
متغیرهای تحقیق
جامعه آماری
شیوه نمونه گیری
حجم نمونه
ابزار گردآوری اطلاعات
روایی و اعتبار وسیله اندازه گیری
نحوه جمع آوری اطلاعات
کدگذاری و استخراج داده ها
داده های مورد نیاز پژوهش
روشها و تکنیکهای آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل
توصیف داده ها
تحلیل داده ها
فصل چهارم: یافته های تحقیق
مقدمه
ویژگی های کلی پاسخگویان و توصیف متغیرها
آزمون فرضیات
تحلیل چند متغیری داده ها
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
مقدمه
خلاصه و نتیجه گیری
مروری بر نتایج پژوهش
نتایج جزئی و تجربی
نتایج تئوریکی
پیشنهادات
پیشنهادات برای مسئولیت آموزشی
پیشنهادات برای سایر مسئولین استانی
منابع
پیوست

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۷۲

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند