پایان نامه بررسی علل کاهش درصد قبولی دانش آموزان اول راهنمایی و اول متوسطه

سپتامبر 3, 2015

هدف پژوهش حاضر بررسی علل کاهش درصد قبولی دانش آموزان اول راهنمایی و متوسطه بود. برای همین منظور جریان پژوهش از یک ایده در قالب پرسش آغازین تدوین شد. این پرسش عبارت بود از اینکه چه عواملی در ایجاد عدم موفقیت تحصیلی دانش آموزان موثر هستند. پس از طرح سوال آغازین و ارائه اهداف پژوهش، چارچوب نظری عمومی سیستم با توجه به پرسش موضوعی و اهداف تحقیق انتخاب گردید و فرضیات این پژوهش از مدل تئوریکی فوق اقتباس گردید. این فرضیات رابطه عدم موفقیت تحصیلی دانش آموزان را با عوامل فردی، آموزشی و خانوادگی می آزمود. جامعه آماری پژوهش حاضر مناطق ۱۹ گانه می باشد. از این جامعه آماری جهت بررسی فرضیات مطرح شده ۱۲۵۰ نفر دانش آموز اول راهنمایی و متوسطه از یک سوم مناطق ۱۹ گانه به صورت نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند و به منظور آزمون الگوی تحلیلی روی نمونه مورد نظر، از آزمونهای خودپنداره، انگیزه تحصیلی، هوش و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. میزان اعتبار این آزمونها به ترتیب ۰٫۸۰، ۰٫۸۵ و ۰٫۸۷ گزارش گردیده است. تحلیل داده ها با استفاده از روشهای آماری t، یومن وینتی، تحلیل واریانس، تحلیل عوامل و تحلیل ممیز انجام گرفت. نتایج آزمون t و یومن ویتنی در هر دو پایه تحصیلی نشان داد که متغیرهای عملکرد تحصیلی سال قبل، میزان بهره هوشی دانش آموز، انگیزه تحصیلی، میزان ساعات مطالعه دانش آموزان، تحصیلات والدین، میزان درآمد خانواده ها و محیط فرهنگی خانواده ها در میان دانش آموزان موفق و مردودی تفاوت معنی داری دارند.
همچنین روابط متعدد عوامل موثر بر عدم موفقیت تحصیلی دانش آموزان با استفاده از تحلیل عوامل مورد برازش قرار گرفت. الگوی نهایی برازش شده نشان داد که از مجموع ۱۴ عامل موجود، ۵ عامل یعنی پایین بودن عملکرد تحصیلی سال قبل، میزان بهره هوشی، میزان ساعات مطالعه دانش آموز، سطح تحصیلات والدین و پایین بودن میزان درآمد والدین با ۰٫۵۶ واریانس می توانند علل عدم موفقیت دانش آموزان را تبیین کنند و در نهایت جهت پیش بینی عضویت دانش آموزان مورد مطالعه در دو گروه موفق و مردودی و ترسیم مدل خطی برای تعیین سهم هر یک از متغیرهای پیش بین در تبیین متغیر تابع (افت تحصیلی)، از معادله رگرسیونی تحلیل ممیز استفاده شد. نتایج نشان داد که از ۱۴ عامل موجود، در ۷ گاه، ۷ عامل یعنی عملکرد تحصیلی سال قبل دانش آموز (معدل)، میزان بهره هوشی، ساعات مطالعه دانش آموز، انگیزه تحصیلی، تحصیلات والدین، درآمد والدین و محیط فرهنگی خانواده می توانند علل عدم موفقیت دانش آموزان را تبیین کنند و بقیه متغیرها به خاطر بالا بودن مقدار لامبدای ویلکز و ضرایب تابع از معادله خارج شدند. در این الگو عملکرد تحصیلی سال قبل دانش آموز بالاترین وزن را در تبیین عدم موفقیت تحصیلی دانش آموزان در هر دو دوره تحصیلی داشت.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسأله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف عملیاتی تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
تعاریف دانش آموزان ناموفق
چهار نگرش برای تعریف دانش آموز ناموفق
نظریه عمومی سیستم ها
نوع و سطح سیستم ها
رابطه کلی میان بخشها و کل
رابطه عینی و عملی میان بخش ها و کل در نظریه سیستمها
انگیزش
تغییر
دانش آموز
حضور و مشارکت انفعالی
حضور و مشارکت آزار دهنده
معلم
اصول آموزش برای دانش آموزان ناموفق
مدرسه
فرهنگ مدرسه
مخاطرات زندگی
فقر
کیفیت نگه داری در خانه
همسایه
روابط والدین
بدرفتاری نسبت به کودکان
پیشینه تحقیق
خلاصه و جمع بندی فصل دوم
فصل سوم: روش شناسی
روش تحقیق
جامعه آماری
شیوه نمونه گیری و حجم نمونه
ابزار گردآوری داده ها
روش و تکنیکهای آماری
انواع متغیرهای تحقیق
فصل چهارم: یافته های تحقیق
توصیف آماری داده ها
تحلیل آماری داده ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادات
منابع
ضمائم

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۰۳

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند