پایان نامه بررسی عوامل درون مدرسه ای موثر بر آشنایی معلمان دوره ابتدایی با روش های نوین تدریس

آگوست 23, 2015

یکی از عناصر مهم برنامه ی درسی و طراحی آموزشی ، انتخاب و اجرای روش مناسب تدریس توسط معلمان است . شاید بتوان گفت که این عنصر ، در همه ی الگوهای طراحی آموزشی جایگاه ویژه ای دارد و مهم ترین قسمت به حساب می آید ؛ زیرا محتوا ، رسانه ها ، ارزش یابی و کلیه ی مراحل تدریس در جای جای روش و الگوی تدریس قرار می گیرد و معلمان را به همه ی اهدافشان می رساند . هنر معلم نیز در چگونگی انتخاب و اجرای روش های تدریس نمایان می شود .
تحقیق حاضر به بدنبال بررسی عوامل درون مدرسه ای موثر بر آشنایی معلمان دوره ابتدایی با روش های نوین تدریس بود. این تحقیق توصیفی و به روش میدانی انجام گرفت ؛ بدین منظور ۲۰ نفراز معلمان آموزش ابتدایی در جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق ، پرسشنامه محقق ساخته بود. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق هم از طریق آمار توصیفی با استفاده از spss و Excel انجام گرفت .
نتایج یافته ها :
۱- انگیزه معلمان آموزش ابتدایی در آشنایی آنان با روشهای تدریس نو تاثیر خیلی زیادی دارد.
۲- برگزاری دوره های آموزشی مناسب جهت آشنایی با تدریس برای معلمان آموزش ابتدایی در آشنایی آنان با روشهای تدریس نو تاثیر خیلی زیادی دارد.
۳- مدیریت مناسب مدارس درآشنایی معلمان آموزش ابتدایی با روشهای تدریس نو تاثیر خیلی زیادی دارد.
۴- امکانات آموزشی متناسب با روشهای تدریس نو در آشنایی معلمان آموزش ابتدایی با روشهای تدریس نو تاثیر خیلی زیادی دارد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
تعریف تدریس و تحلیل مفاهیم آن
روش تدریس
روش های تدریس
روش های تدریس سنتی و قدیمی
روش های تدریس نوین
تلفیق روش های تدریس
چارچوب جامع برای تدریس حرفه ای
عوامل موثر بر تدریس
ویژگی های شخصیتی و علمی معلم
ویژگی های شاگردان و تأثیر آن در فرایند تدریس
تأثیر برنامه و ساخت نظام آموزشی در فرایند تدریس
تأثیر فضا و تجهیزات آموزشی در فرایند تدریس
تربیت معلم و آموزش های ضمن خدمت
نقش معلم در فرایند یاددهی – یادگیری با توجه به رویکرد سازنده گرایی
راهبردهای تدریس از دیدگاه مکاتب مختلف روان شناسی
آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن
تحولات جهانی در نظام تعلیم و تربیت
فناوری اطلاعات و ارتباطات
نوآوری با استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، نقش جدید معلمان
رویکردهای کاربرد فن آوری ارتباطات و اطلاعات در کلاس درس
شیوه های تدریس در فرایند یاددهی – یادگیری
نمونه هایی از روش های فعال یادگیری روش های نوین تدریس
بهره گیری از روش های جدید آموزشی
انتخاب راهبردهای یاددهی – یادگیری
رویکرد های آموزشی برای پرورش خلاقیت
پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار جمع آوری داده ها
روش های آماری
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه
آزمون سوالها
فصل پنجم: خلاصه تحقیق، بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
یافته های تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای برخاسته از تحقیق
منابع
پیوست
فهرست جداول
جدول ۴-۱- توصیف تأثیر انگیزه معلمان آموزش ابتدایی در آشنایی آنان با روش های تدریس نو
جدول ۴-۲- توصیف تأثیر برگزاری دوره های آموزشی مناسب جهت آشنایی با تدریس برای معلمان آموزش ابتدایی در آشنایی آنان با روش های تدریس نو
جدول ۴-۳- توصیف تأثیر مدیریت مناسب مدارس در آشنایی معلمان آموزش ابتدایی با روشهای تدریس نو
جدول ۴-۴- توصیف تأثیر امکانات آموزشی متناسب با روشهای تدریس نو در آشنایی معلمان آموزش ابتدایی با روش های تدریس نو
فهرست شکلها و نمودارها
نمودار ۴-۱- توصیف تأثیر انگیزه معلمان آموزش ابتدایی در آشنایی آنان با روش های تدریس نو
نمودار ۴-۲- توصیف تأثیر برگزاری دوره های آموزشی مناسب جهت آشنایی با تدریس برای معلمان آموزش ابتدایی در آشنایی آنان با روش های تدریس نو
نمودار ۴-۳- توصیف تأثیر مدیریت مناسب مدارس در آشنایی معلمان آموزش ابتدایی با روشهای تدریس نو
نمودار ۴-۴- توصیف تأثیر امکانات آموزشی متناسب با روشهای تدریس نو در آشنایی معلمان آموزش ابتدایی با روش های تدریس نو

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۸۲
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند