پایان نامه بررسی عوامل موثر بر نگرش های دینی دانش آموزان

سپتامبر 3, 2015

تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر نگرش های دینی دانش آموزان می پردازد. با استفاده از دیدگاه های جامعه شناختی عوامل موثر بر نگرش های دینی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است عبارتند از: عوامل جامعه پذیری، پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده، گروه های مرجع، وضعیت دینی خانواده و دوستان.
جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان دختر تشکیل می دهند که در مقطع متوسطه تحصیل می کنند. تعداد این دانش آموزان ۹۵۰ نفر می باشد که از بین آنها تعداد ۲۷۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفت. روش نمونه به شیوه تصادفی ساده می باشد و جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.
تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام شد. در بخش توصیفی از شاخص های آماری: فراوانی، درصد، میانگین و در سطح استنباطی متناسب با سطح سنجش متغیرها از آزمون های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه استفاده شده است.
یافته های تحقیق نشان می دهد که دانش آموزان از نگرش های دینی نسبتاً بالایی برخوردار هستند. بیشترین نمره دینداری مربوط به بعد اعتقاد دینی و کمترین نمره مربوط به بعد پیامد دینی می باشد.
آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد از بین عوامل مورد بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی، گروه های مرجع، خوانندگان و هنرپیشه گان، رسانه های ماهواره و اینترنت تأثیر منفی بر نگرش های دینی دارند. گروه ها مرجع روحانیون، والدین، معلمین و دوستان، همچنین رسانه های تلویزیون و رادیو تأثیر مثبت بر نگرش های دینی دانش آموزان دارند.
آزمون رگرسیون چندمتغیره نشان داد بیشترین تأثیر را وضعیت دینی خانواده و گروه مرجع والدین بر دینداری دانش آموزان دارد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
چکیده
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف جزئی
فصل دوم: ادبیات تحقیق
پیشینه تجربی
ادبیات نظری تحقیق
تعریف دین
تعریف دینداری
ابعاد دینداری
الگوهای دینداری
الگوی دینداری گرهارد لنسکی
الگوی دینداری گلاک و استارک
الگوهای دینداری در ایران
تئوریهای دین
نظریات دورکیم درباره دین
نظریات وبر درباره دین
نظریات کارل مارکس
جامعه پذیری
خانواده
گروه همسالان
رسانه
پایگاه اقتصادی – اجتماعی
مدل علی
فرضیات تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
قلمرو تحقیق (موضوعی، زمانی، مکانی)
قلمرو موضوعی
قلمرو زمانی
قلمرو مکانی
روش انجام تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
ابزار گردآوری اطلاعات
روایی و پایایی تحقیق
اعتبار (روایی)
پایایی
روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی
آمار استنباطی
تعریف مفاهیم تحقیق
تعاریف نظری
تعریف عملیاتی
فصل چهارم: نتایج تحقیق
نتایج تحقیق
یافته های توصیفی
ویژگی های فردی جمعیت نمونه
استفاده از وسایل ارتباط جمعی
گروه مرجع
وضعیت دینداری در ابعاد مختلف
بعد اعتقادی دینداری
بعد احساس دینی
بعد مناسک دینی
بعد پیامد دینی
مقایسه وضعیت نگرش دینی دانش آموزان در ابعاد مختلف دینداری
آزمون فرضیات
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
آزمون فرضیه چهارم
آزمون فرضیه پنجم
آزمون رگرسیون چندگانه
تحلیل مسیر
فصل پنجم: نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
نتایج توصیفی
نگرش های دینی
وضعیت پاسخگویی به متغیرهای مستقل
نتایج آزمون فرضیات
پیشنهادهای تحقیق
پیشنهادهای کاربردی
پیشنهادهای پژوهشی
منابع
ضمایم
پرسشنامه
چکیده انگلیسی

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۹۹
فرمت فایل: word

490,000.00 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند