پایان نامه بررسی موانع بهره وری براساس مدل آمونز و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن

سپتامبر 4, 2015

هدف اصلی تحقیق بررسی موانع اصلی بهره ‌وری در شرکت کشت و صنعت می‌ باشد. این موانع شامل موانع محیطی، موانع سازمانی و موانع فردی می‌ باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان ستادی شرکت کشت و صنعت است که با توجه به فرمول حجم نمونه کوکران از بین۳۶۱ نفر، تعداد ۱۸۶ نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مشتمل بر ۲۹ سوال طراحی گردیده و بین اعضای نمونه توزیع گردید و در نهایت ۱۷۰ پرسشنامه تکمیل شده جمع آوری شد. روایی پرسشنامه با گرفتن مشاوره از اعضای هیأت علمی متخصص در این زمینه تقویت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داه ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. آزمون میانگین نشان داد که از نظر پرسنل کشت صنعت هر سه عامل محیطی، سازمانی و فردی جزو موانع بهره‌ وری می‌باشند. همچنین آزمون فریدمن نشان داد که از بین موانع محیطی فقدان فشارهای بازار، از بین موانع سازمانی عدم آگاهی از برنامه های رقبای موفق جهت تطبیق و الگوبرداری و از بین موانع فردی عدم توجه کارکنان به مدیریت زمان دارای بیشترین نقش بازدارندگی می‌ باشند.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
مدل مفهومی تحقیق
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق
قلمرو تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه
بهره وری: یک واژه چند بعدی
ملاحظاتی که در درک واژه بهره وری باید مد نظر قرار داد
بهره وری و تولید
بهره وری و سوددهی
عملکرد و بهره وری
کارایی و اثربخشی و ارتباط این دو واژه با بهره وری
تفسیم بندی بهره وری عوامل تولید
عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل تولید
بهره وری فردی
موانع بهره وری
موانع محیطی
موانع سازمانی
موانع فردی
بهبود بهره وری
بخش دوم: پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه و روش نمونه گیری
ابزار گردآوری داده ها
روایی و پایایی پرسشنامه
روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
روشهای آماری
آزمون فرضیه ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
خلاصه تحقیق
بحث و تفسیر
پیشنهادات تحقیق
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
فهرست منابع
ضمایم

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۷۴
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند