پایان نامه بررسی میزان آگاهی آموزگاران از بازیها و نقش آن در رشد شناختی اجتماعی و روانی دانش آموزان

سپتامبر 5, 2015

تحقیق حاضر قصد دارد میزان آگاهی و اطلاعات آموزگاران را از «بازی ها و نقش تربیتی آن» مورد بررسی قرار دهد. به همین منظور تحقیق در دو قسمت انجام گرفت. در قسمت اول با استفاده از آزمون محقق ساخته که روایی و پایایی آن محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت، میزان اطلاعات و آگاهی آموزگاران مورد سنجش قرار گرفت. این آزمون میزان اطلاعات و آگاهی آموزگاران را در زمینه های زیر مورد سنجش قرار می داد:
– میزان آگاهی آموزگاران از نقش تربیتی بازیها.
– میزان آگاهی آموزگاران از انواع بازیها.
– میزان آگاهی آموزگاران از درک نظریه های بازی.
داده های بدست آمده از ۴۲۷ نفر نمونه معلمان، نشان داد که میزان آگاهی آموزگاران از بازیها و نقش تربیتی آن پایین می باشد. در قسمت دوم تحقیق، دانش آموزان دو گروه از معلمان مورد مقایسه قرار گرفتند. برای این منظور میانگین نمرات آگاهی آموزگاران با یک انحراف معیار بالاتر و پایین تر از میانگین (۳٫۸۹ ± ۱۵٫۲۶) محاسبه شد. معلمانی که دارای آگاهی بیشتری از بازی هستند و معلمانی که دارای آگاهی کمتری از بازی می باشند.
دانش آموزان این دو گروه از معلمان در زمینه های زیر مورد مقایسه قرار گرفتند. رشد اجتماعی – رشد شناختی (هوش) – عزت نفس – شادی – پیشرفت تحصیلی. تعداد ۸۰۳ نفر دانش آموزان با استفاده از آزمون های استاندارد که روایی و پایایی معتبری داشتند مورد مقایسه قرار گرفتند.
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری t مستقل در سطح ۰٫۰۵=ɑ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که دانش آموزان معلمان دارای آگاهی بیشتری از بازی با دانش آموزان معلمان آگاهی کمتری از بازی تفاوت ندارند تنها در یک زمینه با هم متفاوت بودند و آن هم رشد شناختی (هوشی) بود.
یافته های جانبی تحقیق نشان داد که متغیرهای رشد اجتماعی، رشد شناختی، عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه دارد. ولی بین متغیر شادی و پیشرفت تحصیلی رابطه ای یافت نشد.
همچنین تحقیق نشان داد که عزت نفس و رشد شناختی بیشترین رابطه معنی دار را با پیشرفت تحصیلی دارد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
تعریف و بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق (کلی – جزئی)
فرضیه ها یا سوالهای تحقیق
انواع متغیرهای تحقیق
تعاریف و اصطلاحات
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
ادبیات پژوهش
تعریف بازی و معنی و مفهوم آن
آیا ورزش و بازی مترادف هستند یا متفاوت؟
معیارها و ویژگی های بازی از دیدگاه «نیومن»
تعریف یا مشخصه های بازی
نظریات بازی
۱- نظریه انرژی اضافی
۲- نظریه تنش زدایی
۳- نظریه پیش تمرینی
۴- نظریه پاک سازی عواطف
۵- نظریه دهلیز فعالیتهای غریزی
۶- نظریه بیان خود
۷- نظریه اصل لذت
۸- نظریه جبران
۹- نظریه روان پویایی بوی تاندیک
۱۰- نظریه آموزشی و رشد شناختی پیاژه
فواید بازی
انواع بازی (جسمی، تقلیدی، نمایشی، نمادین، تخیلی، آموزشی، الکترونیکی)
نمونه ای از بازیهای آموزشی
پیشینه تحقیق
پیشینه داخلی
پیشینه خارجی
فصل سوم: روش تحقیق
تعریف و تعیین جامعه آماری
روش نمونه گیری
روش یا روشهای تحقیق
چگونگی انجام تحقیق
ابزارهای تحقیق
شیوه اجرای تحقیق
روش تجزیه و تحلیل داده ها (روش های آماری مورد استفاده)
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
بررسی فرضیه ها
تجزیه و تحلیل توصیفی
تجزیه و تحلیل استنباطی
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت های تحقیق
فهرست منابع
پیوست ها

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۱۹

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.