پایان نامه بررسی و شناسایی ویژگیهای محیط طبیعی حوضه در راستای فرایند توسعه منطقه ای و استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود

سپتامبر 7, 2015

وجود منابع آب و خاک در هر منطقه از عوامل عمده و موثر توسعه بخش کشاورزی و به تبع آن استقرار جمعیت محسوب می شود رشد فراینده جمعیت در دهه های اخیر از یک طرف و بهبود کیفیت الگوی های معیشتی از طرف دیگر لزوم توجه بیش از پیش به شیوه های بهره برداری از منابع طبیعی بویژه آب و خاک را می طلبد. تحقیق حاضر درراستای فرایند توسعه منطقه ای و استفاده بهینه ازامکانات و منابع موجود در سطح حوضه بالهارود تدوین گردیده و سعی بر آن دارد تاضمن بررسی مسائل فیزیوگرافیک- هیدرلوژیک حوضه و رفتار آنها دربازه های مختلف زمانی درسطح حوضه، مسایل ناشی از توسعه بهره برداری از این منابع را درسطح حوضه برسی و به تناسب آن راهکارهای مؤثر و متناسب با ویژگی­های محیطی اعم از زمین شناسی- اقلیمی-ژئومورفولوژی و…را ارائه نماید. برای انجام این تحقیق از مطالعات کتابخانه­ای، میدانی و از نرم افزارهای GIS استفاده شده است. حوضه آبریز رودخانه مرزی بالها رود یکی از زیر حوضه های رودخانه ارس می باشد. این رودخانه در قسمتی از مسیر خود به طول ۵/۶۲ کیلو متر تا شهر بیله سوار مرز جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را تشکیل می دهد که از بیله سوار به بعد از کشور ایران خارج شده و وارد خاک جمهوری آذربایجان می­گردد. حوضه بالهارود به ۳ واحد توپوگرافی شامل توده عظیم کوهستانی جنوب وجنوبغرب حوضه، فلات واقع در قسمت­های شرقی، میانی و غربی و زمین­های صاف و نسبتا هموار شمال حوضه تقسیم می­گردد. بطور کلی منطقه مورد مطالعه و اطراف آن از نظر توپوگرافی، یک منطقه کوهستانی است. یکی از مهم ترین تأثیراتی که توپوگرافی منطقه بر اقلیم حوضه آبخیزبالهاروددارد، ایجاد تسهیلات لازم جهت به وجود آوردن بارش های اوروگرافیک است. ایستگاه گرمی در مرداد ماه با ۵/۲۱ بالا ترین ودی ماه با ۳/۲ درجه سانتی گراد پایین ترین میانگین را به خود اختصاص داده است. حداکثرمطلق دما در ایستگاه گرمی در مرداد ماه به میزان ۱/۳۸+ درجه سانتیگراد و حداقل مطلق آن دردیماه به میزان ۱۵- درجه سانتیگراد می باشد. بررسی های میانگین بارندگی ماهانه در ایستگاه های منتخب حوضه نشان داد که در ماه های اردیبهشت و فروردین بیشترین بارندگی در حوضه وجود دارد و کمترین بارندگی در مرداد ماه اتفاق می افتد. بررسی خشکسالی­های منطقه نشان داد که در طول ۳۰سال، تنها در ۷ سال آن خشکسالی در منطقه دیده شده که ۳ سال آن به طور متناوب و ۴ سال آن به صورت نامتناوب اتفاق افتاده است. با توجه به واقع شدن گرمی در منطقه کو هستانی ووجود نا همواریهای مرتفع درجنوب آن از تعداد روزهای یخبندان برخوردارمی باشد. میانگین سالانه تعداد روزهای یخبندان در طول دوره آماری مورد مطالعه در حدود ۵۷ روز بوده است . این مطالعه نشان داد که مرداد ماه کمترین رطوبت نسبی را دارامی باشد که جزء گرم ترین ماه های سال است به عبارتی با بالا رفتن دمای هوا، میزان ظرفیت رطوبتی هوای حوضه نیز بالا می رود و درصد رطوبت موجود هوا کاهش می یابد. میزان رطوبت هوادر حوضه از شهریور ماه روند صعودی به خود می گیرد و درآذرودی ماه به حداکثر میزان خود می رسد و از بهمن ماه دوباره سیر نزولی پیدامی کند و درمرداد ماه به حداقل می رسد. با توجه به محاسبات انجام گرفته اقلیم ایستگاه­های گرمی از نوع نیمه خشک اقلیم می باشد. در بررسی های مربوط به منابع آب مشخص گردید که در محدوده مورد بررسی به لحاظ موقعیت جغرافیایی منابع آب شامل منابع آب سطحی و زیرزمینی می باشد. نتایج مطالعات هیدرولوژیکی نشان می دهد که مقدار پتانسیل آبی که در حال حاضر از محدوده شهرستان گرمی خارج می گردد، معادل ۶۴ میلیون متر مکعب مربوط به حوضه بالها رود و ۵۱ میلیون متر مکعب مربوط به حوضه دره رود می باشد. اما در مورد آب های زیر زمینی باید گفت که پتانسیل آب زیر زمینی منطقه بسیار ضعیف می باشند.

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت تحقیق
منابع تحقیق
منابع مربوط به موضوع تحقیق
منابع مربوط به منطقه تحقیق
جمع بندی منابع مربوط به تحقیق
اهداف تحقیق
هدف عمومی
اهداف تخصصی
فرضیات تحقیق
مواد و روشها
مطالعه نظری و کتابخانه ای (اسنادی)
مطالعات میدانی
استفاده از نرم افزارهای آماری و گرافیکی
فصل دوم
جایگاه جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
تحلیل داده های توپوگرافی حوضه بالهارود
تحلیل داده های زمین شناسی
نهشته های کواترنری حوضه مغان
لیتولوژی حوضه
ژئومورفولوژی
ژئومورفولوژی دینامیک
هوازدگی فیزیکی
ترموکلاستی
کریوکلاستی
هوازدگی شیمیایی
تافونی و اشکال لانه زنبوری
دودکش جن و اشکال قارچی شکل
فرایندهای دامنه ای
ریزش
زمین لغزش
سولی فلوکسیون
انواع فرسایش آبهای جاری در حوضه آبریز
فرسایش صفحه ای
فرسایش شیاری
فرسایش خندقی
فرسایش کناره ای
رسوب
رسوبات منفصل
سنگهای نرم قابل فرسایش
سنگهای دارای فرسایش سخت
رسوبات منطقه مطالعاتی از نظر نفوذپذیری
ایستگاههای مورد استفاده منطقه
برآورد بار رسوب به کمک ایستگاه های آب سنجی
بررسی رابطه منطقه ای رسوبدهی
فصل سوم
مقدمه
عوامل موثر بر آب و هوای منطقه
توده هوای سیبری
توده هوای مدیترانه
عوامل محلی
عرض جغرافیایی
توپوگرافی
باد
بررسی مشخصات عناصر اقلیمی حوضه
شرایط حرارتی حوضه
میانگین حداکثر و حداقل دما
شیب (گرادیان) تغییرات دما
بارش
پراکندگی و رژیم بارندگی
گرادیان بارندگی در منطقه
میانگین بارش متحرک ۳ و ۵ ساله
آزمون دنباله ها
بررسی بارندگی روزانه (حداکثر بارش ۲۴ ساعته)
یخبندان
رطوبت نسبی
تبخیر و تعرق
محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل
طبقه بندی اقلیمی حوضه
تعیین اقلیم منطقه به روش آمبرژه
اقلیم منطقه به روش دومارتن
تعیین اقلیم منطقه به روش کوپن
منحنی های آمبروترمیک
تعیین نهایی نوع اقلیم حوضه
نتیحه گیری
فصل چهارم
مقدمه
رودخانه کلانسورا
رودخانه آزادلو
رودخانه شوردره
رودخانه آلازارچای
رودخانه هواس
رودخانه گرمی
رودخانه ساری قمیش
برآورد دبی حوضه بالهارود
تعیین و تکمیل آمار آبدهی در ایستگاه های آبسنجی منتخب
برآورد بی سالانه در واحدهای هیدرولوژیک
برآورد آبدهی سالانه به روش جاستین
سیلاب
ژئومورفومتری حوضه
مساحت حوضه
محیط حوضه
طول آبراهه اصلی
شبکه رودخانه ای حوضه
نسبت انشعاب حوضه
شکل شبکه زهکشی حوضه
رده بندی آبراهه ها
خصوصیات فیزیکی حوضه ها
شکل حوضه
ضریب شکل یا ضریب فرم حوضه
ضریب فشردگی
نسبت گردی حوضه
ضریب کشیدگی یا نسبت طول یا روش شیوم
شکل هندسی حوضه
مستطیل معادل
مثلث معادل
دایره معادل
شیب آبراهه اصلی
شیب متوسط حوضه
ارتفاع حوضه
پروفیل طولی رودخانه
جهت حوضه
زمان تمرکز
فصل پنجم
مقدمه
وضعیت منابع آب منطقه
منابع آبهای سطحی
منابع آب زیرزمینی
بررسی طرح ها و پروژه های توسعه منابع آب
سد مخزنی ماه پری و ایستگاه پمپاژ بالها رود
احداث سد مخزنی بر روی بالها رود
سد مخزنی سینه سر
سد مخزنی نقاره و تاسیسات انحراف و انتقال آب رودخانه گرمی
سد مخزنی هواس
وضع آبیاری و کشاورزی
روش استحصال و توزیع آب
نظام بهره برداری از منابع آب
سازمان آبیاری و وظایف آن
روش های آبیاری و راندمان آبیاری
روش آبیاری کرتی
روش آبیاری نواری
روش آبیاری شیاری (جوی و پشته)
ارزیابی وضع منابع موجود
ارزیابی منابع آب و خاک
ارزیابی روش های انحراف آب
ارزیابی روش های انتقال و توزیع
ارزیابی انتقال آب از طریق پمپاژ
فصل ششم
نتیجه گیری و پیشنهادات
آزمون فرضیات
پیشنهادات
منابع و مآخذ

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۴۰
فرمت فایل: word

490,000.00 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند