پایان نامه بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

آگوست 24, 2015

پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه انجام گرفت. به این صورت که تعداد ۴۰ نفر از دانش‎آموزان (۲۰ نفر دختر و ۲۰ نفر پسر) با روش نمونه‎ گیری خوشه ‎ای به طور تصادفی انتخاب و براساس آزمون افسردگی بک مورد آزمون واقع شدند. مطابق اغلب یافته ‎های پیشین بخصوص در خارج از کشور یافته‎های پژوهش حاضر نشان میدهند که در کل افسردگی دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه به طور معنا داری بالاتر از میزان افسردگی دانش‎ آموزان پسر در این مقطع میباشند.
همچنین برحسب نتایج تحلیل آماری ‎t استودنت برای گروه‎ های مستقل با درجه آزادی ۳۸=‎d.f و در سطح آلفای (۰٫۵ = α) جهت بررسی فرضیه یک سویه که «میزان افسردگی دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه به طور معناداری بالاتر از میزان افسردگی دانش‎آموزان پسر مقطع متوسطه می‎باشد» نتایج بیانگر تفاوت معنی ‎دار بین میزان افسردگی دو گروه می ‎باشد.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات و فرضیات تحقیق
روش تحقیق
جامعه پژوهش و حجم نمونه
تعریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم: پیشینه تحقیق
مبانی نظری
تعریف افسردگی
علائم افسردگی
دیدگاه ها و مکاتب مرتبط با افسردگی
پژوهشهای انجام شده پیرامون موضوع تحقیق
پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور
پژوهشهای انجام شده در داخل ایران
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق
روش آماری
متغیرهای تحقیق
جامعه تحقیق
حجم نمونه
ویژگی های نمونه
ابزار سنجش
اعتبار و روایی ابزار سنجش
روش جمع آوری اطلاعات
ابزار اندازه گیری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
آزمون فرضیه
جداول آماری
فصل پنجم: بررسی و نتیجه گیری
نتیجه گیری از سوالات و فرضیات تحقیق
محدودیت های تحقیق
میزان همبستگی بین یافته های تحقیق حاضر و تحقیقات قبلی
پیشنهادات
منابع
ضمائم

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۷۳
فرمت فایل: word

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند