پایان نامه رابطه بین سبک های یادگیری و پنج عامل بزرگ شخصیت در دانشجویان

سپتامبر 3, 2015

مفهومی که به عنوان مکمل رفتارهای ورودی به کار می­رود و عامل تأثیرگذار مهمی بر یادگیری فرض شده است، سبک یادگیری می­باشد (دی چکووکرافورد، ۱۹۷۴، نقل از سیف، ۱۳۸۰) سبک یادگیری توصیفی از نگرش­ها و رفتارهایی است که روش یادگیری ترجیح داده شده فرد را تعیین می کند (هانی و مام­فورد، ۱۹۹۲) سبک یادگیری به چگونگی یادگیری اشاره می­کند نه اینکه توانایی یادگیرنده برای یادگیری چقدر ا ست (سیف، ۱۳۸۰).

فهرست مطالب:

فصل اول: مسأله پژوهش
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهمیت و ضرورت نظری پژوهش
اهمیت و ضرورت کاربردی پژوهش
اهداف پژوهش
سوالهای پژوهش
معرفی متغیرهای پژوهش
تعاریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای پژوهش
شخصیت
شیوه های یادگیری
سبک های یادگیری
رشته تحصیلی
جنس
فصل دوم: پیشینه نظری و تجربی پژوهش
مقدمه
پیشینه نظری
سبک های یادگیری
سازه سبک
تعریف سبک یادگیری
انواع سبک های یادگیری
سبک های یادگیری دان و دان
سبک های یادگیری ورمونت
رویکردهای یادگیری بیگز
سبک های یادگیری فلدر و سولومان
سبک های یادگیری کلب و فرای
نظریه یادگیری تجربه ای
شخصیت
نظریه های شخصیت
نظریه روان کاوی و نو روان کاوی
نظریه روانی – اجتماعی (رویکردعمر)
نظریه شناختی (استنباط فردی)
نظریه رفتار گرایی
نظریه یادگیری اجتماعی
نظریه های پدیدار شناختی (فرد محور)
دیدگاه تحلیل عوامل در شخصیت
نظریه صفات مبنی بر تحلیل عوامل
الگوی پنج عاملی در صفات شخصیت
فرضیه واژگانی
نظریه پنج عاملی و مبانی روان شناختی آن
معرفی پنج عامل بزرگ شخصیت
ثبات هیجانی
برونگرایی
گشودگی به تجربه
وظیفه شناسی
روندهای اخیر در شخصیت
نظریه تکاملی شخصیت
نظریه تکاملی و پنج عامل بزرگ شخصیت
رابطه شخصیت و سبک های یادگیری
پیشینه تجربی
رابطه شخصیت و پیشرفت تحصیلی
تحقیق های خارجی
رابطه سبکهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی
تحقیق های خارجی
تحقیق های داخلی
رابطه شخصیت و سبک های یادگیری
تحقیق های خارجی
تحقیق های داخلی
رابطه سبک های یادگیری با سبک های شناختی و ترجیحات یادگیری
تفاوتهای سنی و جنسی در کاربرد سبک های یادگیری
تحقیق های خارجی
تحقیق های داخلی
رابطه سبک های یادگیری و رشته تحصیلی
تحقیق های خارجی
تحقیق های داخلی
فصل سوم: روش پژوهش
طرح پژوهش
جامعه آماری، گروه های نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری
گروه نمونه تحقیق
روش نمونه گیری
ابزارهای گردآوری داده ها
پرسشنامه سبک های یادگیری
ویژگی های فنی
روش نمره گذاری
پرسشنامه پنج عامل شخصیت
ویژگی های فنی
روش نمره گذاری
روش اجرا
روش های تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه
توصیف داده ها
تحلیل استنباطی داده های تحقیق
تعیین سهم عوامل شخصیت، جنس و رشته تحصیلی در پیش بینی شیوه های یادگیری
تعیین سهم عوامل شخصیت، جنس و رشته تحصیلی در پیش بینی شیوه یادگیری تجربه عینی
تعیین سهم عوامل شخصیت، جنس و رشته تحصیلی در پیش بینی شیوه یادگیری مفهوم سازی انتزاعی
تعیین سهم عوامل شخصیت، جنس و رشته تحصیلی در پیش بینی شیوه یادگیری آزمایشگری فعال
تعیین سهم عوامل شخصیت، جنس و رشته تحصیلی در پیش بینی شیوه یادگیری مشاهده تأملی
مقایسه شیوه های یادگیری دانشجویان براساس جنس
مقایسه شیوه های یادگیری دانشجویان براساس رشته تحصیلی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادهای پژوهش
پیشنهادهای پژوهشی
پیشنهادهای کاربردی
منابع و ماخذ

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۴۱
فرمت فایل: word
490,000.00 ریال – خرید
توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.
type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند