پایان نامه روندیابی و تحلیل بارش های فصلی با بهره گیری از مدل های رگرسیونی خطی و غیر خطی

سپتامبر 7, 2015

بررسی و شناخت وضع بارندگی به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک دارای اهمیت بسزایی است زیرا ریزش­های جوی بیش از هر عنصر آب و هوایی قابل تغییر و انحراف بوده و بیش از هر عنصر اقلیمی دیگر در تمام شئون زندگی اجتماعات انسان اثر می گذارد. بر اساس شواهد موجود، منطقه گرمی نیز شاهد نوساناتی در مقادیر بارش بوده است به همین منظور داده­های بارش­­ طی سال­های ۱۹۹۵ الی ۲۰۱۱ میلادی ایستگاه هواشناسی شهرستان گرمی در مقیاس فصلی از اداره هواشناسی گرمی دریافت و بعد از پردازش اولیه، روندهای خطی و غیر­خطی (پولی نومیال مرتبه ششم) فصلی و سالانه تغییرات مورد استفاده قرار گرفت، و از عنصر بارش به منظورآشکارسازی نوسانات بارندگی فصلی- سالانه و اعمال کلیه روش­های گرافیکی و ریاضی از امکانات و توابع موجود در محیط نرم افزار ­های Excel و Spss بهره گرفته شد. در ادامه شاخص­های شکل، شاخص­های پراکندگی و گرایش مرکزی برای پارامتر بارش محاسبه و نتیجه آن به صورت جداول و نمودارها ارائه گردید.

باتوجه به اهمیت تغییرپذیری پارامتر بارش، ارزیابی این تغییرات و همچنین روند فصلی و سالیانه آنها در منطقه گرمی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می­دهد که بارندگی فصلی و سالیانه طی دوره آماری ۱۷ ساله در شهرستان گرمی روند افزایشی داشته است. همچنین محاسبه انجام گرفته با روش هلت- وینترز نشان داد که در منطقه مورد مطالعه، بارش بجز فصل تابستان در بقیه فصل­ها روند افرایشی خوا هد داشت.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
فرضیات پژوهش
پیشینه پژوهش
منابع خارجی
منابع داخلی
فصل دوم: موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای اقلیمی منطقه
موقعیت جغرافیائی منطقه
عوامل موثربر آب و هوای گرمی
عوامل بیرونی
توده هوای قطبی
توده هوای سیبری
توده هوای مدیترانه ای
عوامل محلی
عرض جغرافیایی
توپوگرافی منطقه
باد
بادهای شرقی
بادهای غربی
بادهای شمالی
بادهای جنوبی
عناصر اقلیمی منطقه
مشخصات ایستگاه هواشناسی منتخب در منطقه
بررسی و شناخت وضع بارندگی بارش
رطوبت نسبی
دما
طبقه بندی اقلیمی منطقه
تعیین اقلیم منطقه به روش آمبرژه
تعیین اقلیم منطقه به روش دومارتن
تعیین اقلیم منطقه به روش کوپن
منحنی آمبروترمیک
تعیین نهایی نوع اقلیم منطقه
فصل سوم: مواد و روشها
مواد
روشها
رگرسیون خطی
ضریب همبستگی پیرسون
رگرسیون غیر خطی (پولی نومیال)
مدل نمودار هموار هلت – وینترز
مدل پیش بینی نموهموار هلت – وینترز برای سریهای زمانی با تغییرات فصلی
فصل چهارم: یافته ها و نتایج تحلیل آماری
یافته ها و نتایج پژوهش تحلیل آماری
نتایج تحلیل های توصیفی داده ها
وضعیت نرمال بودن داده ها
تحلیل نمودار خط توزیع نرمال ( pp – plot) داده های بارش
نتایج تحلیل های رگرسیون خطی و غیر خطی (پولی نومیال )
تحلیل بارش فصل بهار
تحلیل بارش فصل تابستان
تحلیل بارش فصل پاییز
تحلیل بارش فصل زمستان
تحلیل بارش سالانه
نتایج مدل نمو هموار هلت – وینترز برای سریهای زمانی با تغییرات فصلی
تحلیل داده ها با استفاده از مدل نمو هموار هلت – وینترز برای فصل بهار
تحلیل داده ها با استفاده از مدل نمو هموار هلت – وینترز برای فصل تابستان
تحلیل داده ها با استفاده از مدل نمو هموار هلت – وینترز برای فصل پاییز
پیش بینی داده ها با استفاده از مدل نمو هموار هلت – وینترز برای فصل زمستان
تحلیل داده ها با استفاده از مدل نمو هموار هلت – وینترز برای بارش سالانه
نتایج مدل نمو هموار هلت – وینترز
فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری و بحث
نتایج اصلی پژوهش
آزمون فرضیه ها
پیشنهاد
فهرست منابع داخلی و خارجی

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۹۴
فرمت فایل: word

490,000.00 ریال – خرید

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند