پایان نامه شناسایی موانع فرهنگی و اجتماعی خلاقیت و نوآوری در اداره ی آموزش و پرورش

آگوست 23, 2015

با توجه به همبستگی مثبت بین نوآوری و خلاقیت و بهره وری نیروی انسانی که بصورت تطبیقی در طی تاریخ اثبات شده است از اینرو این تحقیق با هدف بررسی و شناسایی موانع فرهنگی و اجتماعی خلاقیت و نوآوری در اداره ی آموزش و پرورش صورت گرفت. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش تشکیل داده اندکه تعداد آنها ۱۹۶ نفر می‌ باشند و نمونه آماری تحقیق به دلایل حجم کم جامعه آماری، نمونه برابر با حجم جامعه انتخاب شد. در این پژوهش با توجه به اهداف تحقیق، به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیات تحقیق از ابزار اندازه‌ گیری مناسب و متناسب که پرسشنامه‌ محقق ساخته می ‌باشد استفاده گردید که روایی و پایایی مناسب برخوردار می باشد. برای تحلیل سئوالات از آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد، جداول و نمودار‌ها از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شد که عملیات آماری نیز با استفاده از نرم ‌افزار Spss و Excell انجام شد.
– نتایج تحقیق نشان داد که خلاقیت کارکنان در ادارات آموزش و پرورش شهرستان های مورد بررسی از موانع اجتماعی (قوانین و مقررات، شغلی و آداب و رسوم موجود) بالاتری نسبت به موانع فرهنگی برخوردار هستند .
– نتایج تحقیق نشان داد که در اولویت بندی موانع فرهنگی خلاقیت و نوآوری کارکنان ادارات آموزش و پرورش؛ ازاین بین ، طرز تلقی ها با بیشترین میانگین در رتبه اول، سپس ارزشهای حاکم بر سازمان و در نهایت سنت ها موجود در بین کارکنان می باشد.
– نتایج تحقیق نشان داد که در اولویت بندی موانع اجتماعی خلاقیت و نوآوری کارکنان ادارات آموزش و پرورش، قوانین و مقررات سازمانی با بیشترین میانگین در رتبه اول، سپس آداب و رسوم در بین کارکنان و در نهایت ویژگی های شغلی کارکنان می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف کلی
اهداف جزئی
تعاریف مفهومی و عملیاتی
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق
مقدمه
معنا و مفهوم خلاقیت
نظریه های خلاقیت
خلاقیت بعنوان ودیعه الهی
خلاقیت بعنوان دیوانگی
خلاقیت بعنوان نبوغ شهودی
خلاقیت بعنوان نیروی حیات
نظریه تداعی گرایی
نظریه گشتالت
نظریه روانکاوی
نظریه انسانگرایی کارل راجرز و آبراهام مازلو
نظریه تحلیل عوامل گیلفورد
نظریه رشد روانی و اجتماعی اریک اریکسون
نظریه سینکتیگز یا بدیعه پردازی گوردون
تفاوت خلاقیت با نوآوری
ارتباط خلاقیت با هوش
خلاقیت و عملکرد نیمکره های مغز
ویژگیهای شخصیتی و خصوصیات افراد خلاق
تخیل بستر خلاقیت
خلاقیت در موج سوم
خلاقیت بعنوان فرآیند
خلاقیت استعدادی برای تمام عمر
خلاقیت و مقاومت سازمان های آموزشی
عوامل بازدارنده خلاقیت
تأثیرات فرهنگ و محیط بر خلاقیت
تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری تحقیق
نمونه آماری
ابزارهای اندازه گیری دقیق
روش های آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
یافته های جمعیت شناختی
یافته های توصیفی
تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های تحقیق
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه تحقیق
یافته های توصیفی
بحث و نتیجه گیری نتایج استنباطی
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات برخاسته از تحقیق
پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده
منابع و مآخذ
ضمایم

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۷۹
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند