پایان نامه مطالعه وضعیت موجود جذب نگهداری و بکارگیری سرباز معلم و ارائه الگوی مطلب

سپتامبر 5, 2015

به لحاظ شدت کمبود نیروی انسانی و محدودیت جذب و بکارگیری نیروی رسمی در آموزش و پرورش، استفاده از طرح سرباز معلمان با ادامه روند کنونی امری اجتناب ناپذیر می باشد به همین دلیل بررسی راههای مطلوب جذب، نگهداری و بکارگیری سرباز معلم با مطالعه و تحلیل وضع موجود و ارائه راهکارهای مبتنی بر یافته های تحقیق انجام پذیرفته است.
در این تحقیق به منظور افزایش ضریب دقت و محدود بودن جامعه مورد مطالعه، کلیه افراد جامعه آماری به عنوان نمونه های مورد مطالعه انتخاب شده است و به روش تحلیل محتوا و زمینه یابی تحقیق انجام یافته و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی شامل جداول، نمودارها، فراوانی، درصد انحراف معیار، خطای میانگین و غیره تحلیل های آماری صورت گرفته است.
مطالعه انجام گرفته پیرامون طرح سرباز معلم در این تحقیق در سه مرحله جذب، نگهداری و بکارگیری صورت پذیرفته و متناسب با هر مرحله سوالات مطرح و مورد آزمون قرار گرفته است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسأله
اهداف تحقیق
ضرورت و اهمیت تحقیق
سوالات ویژه تحقیق
تعاریف عملیاتی
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
ادبیات تحقیق
تاریخچه تربیت معلم
تاریخچه سپاه دانش
مروری بر سوابق استفاده از طرح سرباز معلم در آموزش و پرورش ایران
مقاصد و اهمیت گزینش و بکارگیری منابع انسانی
پیش بینی و معیارهای گزینش
مصاحبه گزینش و به کارگیری
مصاحبه به عنوان وسیله ای برای گزینش و نگهداری معلمان
آزمون های گزینش و بکارگیری
آموزش شغلی
انواع آموزش های شغلی
برنامه های آموزشی تربیت معلم
نظام نگهداری منابع انسانی
نظریه بهداشت سازمانی
خدمات پرسنلی
کیفیت زندگی کاری
انگیزش کارکنان
بهسازی عملکرد
قوانین و مقررات مربوط به سرباز معلم
پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
جامعه آماری
شیوه و حجم نمونه گیری
متغیرهای تحقیق
ابزار تحقیق
روش تحلیل آماری
روش اجرا
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادها
مشکلات و تنگناهای تحقیق
منابع
پیوست ها

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۲۷

490,000.00 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند