پایان نامه مطالعه ویژگی های هیدرروکلیماتولوژی حوضه آبریز جوراب چای نیر با تاکید بر تثبیت فرسایش

سپتامبر 7, 2015

حوضه آبریز جواب چای به عنوان یکی از زیر شاخه های رودخانه بالخلی چای با هدف شناخت ویژگی های هیدروکلیماتولوژیکی و همچنین، ویژگی های ژئوموفولوژیکی و جغرافیایی و همچنین پهنه بندی حوضه از نظر فرسایش می باشد که هدف از این تحقیق، مطالعه ویژگیهای حوضه(اقلیم، هیدرولوژی، توپوگرافی، زمین شناسی و …) و شناخت اثرات بر فرسایش خاک که بتوان از نتایج حاصله در جهت برنامه ریزی به منظور مدیریت رودخانه و تثبیت فرسایش استفاده نمود.این مطالعه با جمع آوری آمار و اطلاعات، گزارشات، اسناد، مدارک، نقشه ها، کتب، مجلات و نشریات داخلی و خارجی و سایتهای اینترنت در زمینه اقلیم، هیدرولوژی و فرسایش خاک شروع گردید و با طبقه بندی موضوعات مرتبط با موضوع و اهداف پژوهش ادامه یافت که استفاده از روش جهانی فرسایش روی هم گذاری لایه ها و تهیه نقشه های مورد نیاز با استفاده از نرم افزار Arc GIS صورت گرفته است.اطلاعات زمین شناسی و داده های اقلیم شناسی، خصوصیات فیزیکی و هیدرولوژیکی حوضه در محیط نرم افزار Excel و Arc GIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و مشخص گردید بدلیل کوهستانی بودن، اختلاف ارتفاع زیاد و جنس زمین شناسی، شیب و کاربری اراضی نقش زیادی در فرسایش خاک دارند به طوریکه درجه خیلی ضعیف در اراضی دیم زار و دامنه پایین حوضه که دارای شیب کمتر بوده قرار دارد و فرسایش خیلی زیاد در شیب زیاد که فاقد پوشش گیاهی بوده وجود دارد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول (فرایند پژوهش)
بیان مسئله تحقیق
پیشینه تحقیق
اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوال تحقیق
روش پژوهش
آماده سازی داده ها
تعیین روابط میان متغیر ها
مقایسه نتایج مشاهده شده
موقعیت جغرافیای منطقه مورد تحقیق
فصل دوم (ویژگی های زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی حوضه)
تکامل ساختمانی آذربایجان
تحول مورفولوژیکی توده آتشفشانی سبلان
لیتولوؤی سنگهای برونزده
سنگ های آذری بیرونی – مقاوم
سنگ های آذرآواری وسنگ های رسوبی تخریبی
سازنده های نامقاوم و سست
فصل سوم (ویژگیهای اقلیمی حوضه)
عوامل اقلیمی کنترل کننده اقلیم ایران
عوامل منطقه ای
عوامل بیرونی
بررسی مشخصات اقلیم حوضه
دما
رطوبت نسبی
بارش
اقلیم حوضه (نمودارآمبروترمیک)
باد
فصل چهارم (ویژگی های مورفومتری حوضه)
مقدمه
ژئومورفومتری حوضه
مساحت ومحیط حوضه
طول آبراه های اصلی
شکل حوضه
شبکه رودخانه های حوضه
شکل شبکه زهکشی
رده بندی آبراهه ها
هیپسومتری حوضه
نیمرخ طولی وشیب آبراهه اصلی
شیب متوسط حوضه
جهت شیب دامنه حوضه
شبکه های مهم حوضه
تحلیل هیدرولوژی کیفی و کمی حوضه
هیدرولوژی برف
مدت استقرار برف درحوضه
بررسی رواناب حوضه
زمان تمرکز
روش سازمان حفاظت خاک امریکا
آمار هیدرومتری رودخانه جوراب چای
فصل پنجم (تحلیل فرایندهای فرسایش حوضه)
مقدمه
ضریب سنتیکی بارش
ضریب فرسایش پذیری خاک
ضریب مدیریت بهره برداری
تحلیل نقش عوامل محیطی در فرسایش منطقه
فصل ششم ( نتیجه گیری و پیشنهادات )
مقدمه
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع
فهرست جداول
مشخصات ایستگاههای مورد مطالعه
میانگین دمای ماهانه و سالانه ایستگاهها
معدل حداکثر دمای ماهانه و سالانه ایستگاهها
معدل حداقل دمای ماهانه و سالانه ایستگاهها
معدل حداکثر مطلق دمای ماهانه ایستگاهها
معدل حداقل مطلق دمای ماهانه ایستگاهها
میانگین درصد رطوبت نسبی ایستگاههای منتخب
میانگین بارندگی ماهانه ایستگاههای منتخب
بارش فصلی و درصد آن در ایستگاههای حوضه
میانگین بارش و PET ماهانه حوضه
محاسبه مقدارQ برای ایستگاههای حوضه
شبکه رودخانه های حوضه
مشخصات هیپسومتری حوضه جوراب چای
خط تراز ارتفاعی برف بر اساس متوسط دمای حداقل ماهانه
استقرار برف در طبقات ارتفاعی حوضه آبریز جوراب چای
مشخصات هیدرومتری حوضه آبریز جوراب چای
دبی متوسط آبراهه های حوضه آبریز جوراب چای
ضریب فرسایش بارندگی ایستگاههای منتخب
ضریب فرسایش پذیری جهانی
ضریب فرسایش پذیری خاک حوضه
محاسبه فاکتور C حوضه آبریز جوراب چای
مشخصات ضرایب فرسایش حوضه جوراب چای
جدول فهرست انگاره ها
موقعیت حوضه جوراب چای در استان اردبیل و کشور
زمین شناسی حوضه آبریز جوراب چای
سنگ شناسی حوضه آبریز جوراب چای
موقعیت ایستگاههای منتخب در حوضه آبریز جوراب چای
همدمای حوضه آبریز جوراب چای
همباران حوضه آبریز جوراب چای
آبراهه اصلی حوضه ابریز جوراب چای
رده بندی آبراهه های حوضه ابریز جوراب چای به روش استراهلر
توپوگرافی حوضه آبریز جوراب چای
ارتفاعات حوضه آبریز جوراب چای
طبقات شیب حوضه آبریز جوراب چای
جهت شیب دامنه های حوضه آبریز جوراب چای
نمای سه بعدی از حوضه آبریز جوراب چای
نمایی از وضعیت سه بعدی و زهکشی آبهای سطحی در حوضه آبریز جوراب چای
ضریب همباران تاثیر گذار در فرسایش حوضه جوراب چای
عوامل خاک در فرسایش حوضه جوراب چای
ضریب C در حوضه ابریز جوراب چای
پهنه بندی فرسایش حوضه آبریز جوراب چای
فهرست نمودار
تغییرات عناصر حرارتی ایستگاه اردبیل
تغییرات عناصر حرارتی ایستگاه مشکین شهر
تغییرات عناصر حرارتی ایستگاه سراب
تغییرات عناصر حرارتی ایستگاه نیر
تغییرات عناصر حرارتی ایستگاه سرعین
میانگین رطوبت نسبی ایستگاه نیر
میانگین رطوبت نسبی ایستگاههای منتخب
میانگین بارش ۳ و۵ ساله ایستگاه نیر
آزمون دنباله ها برای ایستگاه نیر دوره آماری
آمبروترمیک حوضه آبریز جوراب چای
تبخیر و تعرق پتانسیل به روش ترنت وایت در حوضه جوراب چای
اقلیم نمای آمبرژه و موقعیت ایستگاههای حوضه
منحنی هیپسومتری حوضه آبریزی جوراب چای

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۲۲
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.