پیشینه و ادبیات توانمندسازی
پیشینه و ادبیات / ژوئن 9, 2016

تغییرات و چالش های مداوم در محیط آموزش و پرورش به تقاضا های بیشتر از معلمان،کارکنان و مدیران منجر شده است. (Evan,1996:p4-5) امروزه این موضوع بر همگان آشکار است که با تجهیز سیستم های کامپیوتری جدید و ماشین آلات مدرن ،سازمانها در مسیر رشد و توسعه قرار نمی گیرند و همواره نیازمند افرادی توانمند هستند تا با کمک آنها بتوانند در رقابت پیروز گردند . (مولایی،۱۳۸۹ :ص ۱۰۳) در حوزه کسب و کار امروزی ،تاکید های فراوانی بر دارایی های ناملموس نظیر نام تجاری ،نوآوری ،خلاقیت ،کار آفرینی و سرمایه های جانشین می شود .این منابع کلیدی قادرند که سازمان را صرف نظر از صنعت مربوط به عنوان یک سازمان ایده آل معرفی کنند .چنین سازمانهایی بر افراد متمرکز هستند و صرفاً پس از آنکه افراد مناسب را در جایگاه های  مناسب قرار دادند ،در جهت پیش گرفتن از رقبای خود گام بر می دارند .تحقیقات موشکافانه تر مطرح می کند که برای دست یابی به موفقیت ،نه تنها باید افراد مناسب را در پست های مناسب قرار داد بلکه باید کارگزاران برتر برای هر پست شناسایی کرد . (Brandt,2007:p110-112) در برخی کشور ها ،بازار های کار با کمبود نیرو های کار آمد مواجه اند از آنجا که پیدا کردن…