پیشینه و ادبیات اختلالات رفتاری کودکان و دانش آموزان
پیشینه و ادبیات / سپتامبر 23, 2016

رفتارهای گوناگون افراطی، مزمن و انحرافی که گستره  آن شامل اعمال تهاجمی یا برانگیختگی ناگهانی تا اعمال افسرده گونه و گوشه گیرانه می باشد و بروز آنها به دور از انتظار مشاهده کننده است . به طوریکه وی آرزوی توقف اینگونه رفتارها رادارد(ریتاویکس ، نلسون و همکاران ، ۱۳۸۷). برای تعریف اختلال کنششی ، شیوه دقیق و ساده ای در دست نیست. غالب اوقات مشکلات رفتاری را نابهنجار  تلقی می کنند. اگر ریشه های یان واژه را ردیابی کنیم، خواهیم دید که پیشوند «ab» به معنی دور (away)، جدا ( form)، و خارج ( off) است، در حالی که اصطلاح نابهنجار به مفهوم وسط معتدل، و معمولی است  (websters new collegiate dictinory . 1973) بدین ترتیب نابهنجار در وحله اول آنچه را که از اعتدال منحرف شده است به ذهن می رساند، هر چند که استفاده عادی این واژه بر فرض است که جهت انحراف مفی، یا حاکی از بیماری است. از این رو اختلالهای روانی یا رفتاری را غالباً رفتارهای مربوط به آسیب روانی نامیده اند. روشن است که قضاوت در این خصوص به تعیین نابهنجاری مربوط می شود: ما باید بتوانیم معیار را تعریف کنیم و تصمیم بگیریم آیا تفاوت نمونه مورد نظر با معیار، کمی است یا…