پایان نامه بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران آموزش و پرورش

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی می‌ پردازد. هدف،‌ بررسی رابطه بین هر یک از منابع قدرت مدیران بر حسب رده‌ بندی فرنچ و راون،‌ شامل: منابع قدرت تخصصی، مرجعیت، پاداش، مشروع و اجبار با اثربخشی ارتباطات سازمانی، سنوات خدمت مدیران و سابقه مدیریت آنان می‌باشد. همچنین برآنیم تا تفاوت بین منابع مختلف قدرت مدیران را بر حسب تخصص مدیریت و تخصص غیر مدیریت بررسی نماییم. فهرست مطالب: چکیده فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف پژوهش پرسشهای پژوهش متغیرهای پژوهش تعاریف عملی واژه ها تعاریف عملیاتی واژه ها فصل دوم: مبانی نظری و عملی پژوهش مقدمه ارتباطات اهمیت ارتباطات تعاریف ارتباطات فرآیند ارتباط منبع رمزگذاری وسیله رمزگشایی دریافت کننده بازخورد مسیر ارتباطات ارتباطات عمودی ارتباطات در سطح افقی مدل ارتباطات اصول ارتباطات ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت دیدگاه کلاسیک‌ ها در مورد ارتباطات نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات دیدگاه اقتضایی و ارتباطات دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات اثربخشی در ارتباطات میان فردی ویژگی‌های اثربخشی گشودگی همدلی حمایتگری مثبت گرایی تساوی همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم» موانع ارتباطی قدرت اهمیت قدرت تعاریف قدرت قدرت در سطوح مختلف…