پرسشنامه استرس و فرسودگی کاری والدین
پرسشنامه / ژانویه 14, 2016

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش استرس و فرسودگی کاری والدین معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۳۲ هدف: ارزیابی استرس شغلی در مدیران و تصمیم گیرندگان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه منبع استرس (شغل)
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۳۲ هدف: ارزیابی فشار کاری و استرس مدیران و تصمیم گیرندگان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام
پرسشنامه / آگوست 26, 2015

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان استرس شغلی فرد زیر مقیاس ها: محیط فیزیکی – تضاد شغل – ابهام نقش سازندگان پرسشنامه: هلریگل و اسلوکام معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۶ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه استرس شغلی ویلیام دایر
پرسشنامه / آگوست 26, 2015

تعداد گویه ها: ۷ هدف: سنجش میزان استرس شغلی افراد سازندگان پرسشنامه: ویلیام دایر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۷ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه استرس شغلی الیوت
پرسشنامه / آگوست 26, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش میزان استرس افراد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۴ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه استرس شغلی اسپیلبرگر (SJSI)
پرسشنامه / آگوست 26, 2015

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: شناسایی میزان استرس شغلی کارکنان و مدیران سازمانها براساس ۸ ویژگی زیر مقیاس ها: انجام وظیفه – مشارکت و تصمیم گیری – مسئولیت – محیط کاری – حمایت – رقابت – روابط – ارتقاء و پاداش نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه استرس شغلی (HSE)
پرسشنامه / آگوست 26, 2015

تعداد گویه ها: ۳۵ هدف: سنجش استرس شغلی و مولفه های آن زیر مقیاس ها: تقاضا – کنترل – حمایت همکار – حمایت مدیران و سرپرستان – ارتباط – نقش – تغییر سازندگان پرسشنامه: سازمان اجرایی ایمنی و بهداشت انگلستان معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد روش اجرا: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۰ تعداد صفحات: ۱۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه استرس شغلی
پرسشنامه / آگوست 26, 2015

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: سنجش استرس شغلی و مولفه های آن زیر مقیاس ها: مطالبات – کنترل – حمایت مدیران – حمایت همکاران – ارتباطات – نقش نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.